Zapalenie mięśnia sercowego

Zapalenie mięśnia serca może być objawem uogólnionego zakażenia bakteryjnego lub gorączki reumatycznej, ale bywa też samodzielną jednostką chorobową często o nieznanej, przypuszczalnie wirusowej etiologii. Bywa powikłaniem wirusowych infekcji pokarmowych lub grypy, zwłaszcza w okresach dużego nasilenia tej choroby. Rozpoczyna się zazwyczaj z 1 – 2-tygodniowym opóźnieniem w stosunku do obja­wów zakażenia, a przy braku takich objawów — jako samoistna cho­roba.

Objawy. Na możliwość zapalenia mięśnia serca wskazują: znacz­ne osłabienie, złe znoszenie wysiłku, bóle w klatce piersiowej, stany podgorączkowe, szybkie, nierówne bicie serca, bóle mięśniowe, wy­stępują też prawie zawsze zmiany w elektrokardiogramie. Ważnym, choć nie zawsze spotykanym objawem jest powiększenie serca, a is­totnymi powikłaniami bywają zaburzenia rytmu i niewydolność krą­żenia.

Rozpoznanie nie zawsze jest proste, często jest konieczna ob­serwacja i leczenie szpitalne, niekiedy długotrwałe, oraz cewniko­wanie serca z pobraniem wycinków najczęściej z prawej komory. W przypadku dużego nasilenia objawów bywa konieczne leczenie hormo­nami kory nadnercza trwające 6 — 12 miesięcy i długotrwałe ograni­czenie wysiłków fizycznych.

Zapobieganie polega głównie na leżeniu w łóżku w czasie in­fekcji wirusowych i wstrzymaniu się od większych wysiłków fizycz­nych tuż po przebyciu infekcji, ponieważ sprzyja to rozwojowi utajo­nej choroby. Zapalenie mięśnia sercowego może cofnąć się samoistnie. Niektórzy chorzy po ustąpieniu objawów mogą mieć latami bóle w klatce piersiowej i gorzej znosić wysiłek. Objawy te najczęściej nie są groźne. Bywają jednak nawroty choroby, może też dojść do rozwoju kardiomiopatii zastoinowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.