Częstość i rozpowszechnienie nadciśnienia

Nadciśnienie tętnicze należy do najbardziej rozpowszechnionych chorób układu krążenia. W Polsce, podobnie jak w wielu innych kra­jach europejskich, występuje u ok. 15 — 20% ludności dorosłej. Ocenia się, że w Polsce żyje ok. 3,5 min osób z podwyższonym ciśnieniem krwi, w tym ok. 1,5 min z nadciśnieniem utrwalonym. Do krajów o najwyższej częstości nadciśnienia należą: Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Nowa Zelandia, Japonia oraz większość krajów europejskich. Do obszarów, na których nadciśnienie tętnicze występu­je rzadko, a nawet nie stwierdza się go prawie wcale, należą z kolei kraje Afryki Wschodniej, Chiny, Wyspy Południowego Pacyfiku oraz niektóre obszary Australii i Ameryki Południowej zamieszkałe przez plemiona na niskim szczeblu rozwoju cywilizacyjnego. Nadciśnienie jest rzadko obserwowaną chorobą wśród ludności zamieszkującej ob­szary wysokogórskie, np. Peru.

W celu zbadania czynników, które mogą mieć wpływ na czę­stość występowania nadciśnienia – podobnie jak i innych cho­rób układu krążenia o szczególnie dużym rozpowszechnieniu — prowa­dzone są tzw. badania epidemiologiczne, inicjowane i koordynowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Wśród tych czynników wymienia się m.in. 1) różny stopień rozwoju cywilizacyjne­go, 2) postępującą urbanizację oraz 3) ruchy migracyjne ludności, mogące powodować określone napięcia i trudności w przystosowaniu się do szybko zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Pewną rolę mogą odgrywać warunki klimatyczne i inne bliżej nie określone czynniki biogeograficzne, ale prowadzone ba­dania nie dostarczyły jednoznacznych danych na ten temat.

Duże znaczenie przypisuje się nawykom żywieniowym, zwłaszcza zawartości soli w diecie. Wykazano bowiem, że w du­żych grupach ludności można prześledzić zależność między występo­waniem nadciśnienia, a przeciętnym spożyciem soli. Na przykład w północnej części Japonii, gdzie spożycie soli na jednego mieszkańca należy do najwyższych w świecie i wynosi ok. 25 g/dzień, nadciśnienie występuje u ok. 40% ludności, a główną przyczyną zgonów jest udar mózgu. W przeciwieństwie do tego, w południowych rejonach tego kraju, gdzie średnie spożycie soli jest ok. dwukrotnie mniejsze, czę­stość nadciśnienia nie przekracza 20%. Również w społeczeństwach nie używających prawie wcale soli, takich jak m.in. Eskimosi oraz niektóre tubylcze plemiona w Nowej Gwinei, nadciśnienie praktycznie nie występuje. Mimo tak oczywistych faktów, zależność między spoży­ciem soli a nadciśnieniem nie jest jeszcze całkowicie jasna, ponieważ społeczeństwa te różnią nie tylko upodobania dotyczące zawartości so­li w pożywieniu, ale także wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na występowanie nadciśnienia tętniczego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.