Rozpoznanie choroby wieńcowej

Rozpoznanie choroby wieńcowej polega przede wszystkim na wnikli­wej analizie objawów chorobowych, a zwłaszcza rodzaju i charakteru bólów występujących podczas napadowych dolegliwości. Ponieważ bó­le w klatce piersiowej mogą występować w wielu innych chorobach, szczególne znaczenie ma tzw. wywiad chorobowy w czasie ba­dania lekarskiego. Jest to tym bardziej ważne, że we wczesnych okre­sach choroby lekarz może nie stwierdzić żadnych nieprawidłowości. Do podstawowych badań należy badanie elektrokardiograficzne (EKG). W części przypadków elektrokardiogram spoczyn­kowy, tj. wykonany w zupełnym spokoju, może być prawidłowy. U tych chorych pomocny może być EKG wykonany w czasie standardo­wego wysiłku fizycznego — tzw. elektrokardiogram wysił­kowy.

Próby wysiłkowe wykonuje się przy użyciu różnych metod. Do niedawna najbardziej rozpowszechniona była tzw. próba Ma­stera polegająca na wejściu określoną liczbę razy i w określonym czasie na specjalne dwustopniowe schodki. Liczba wejść na schodki jest ustalana w zależności od wieku i masy ciała osoby badanej, na podstawie specjalnie opracowanych tablic.

Ostatnio zamiast próby Mastera wykonywane są próby wysiłkowe na specjalnych urządzeniach, takich jak ergometr rowerowy lub ruchomy chodnik — tzw. bieżnia mechaniczna. Zapewniają one lepszą standaryzację wysiłku, odpowiednie jego stopniowanie i dokładniejszy pomiar.

Wielkim postępem w diagnostyce choroby wieńcowej było wprowa­dzenie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych do praktyki klinicznej tzw. wybiórczej koronarografii, tj. badania kontra­stowego tętnic wieńcowych po wprowadzeniu do nich odpowiedniego środka cieniującego (kontrastu). Koronarografia pozwala uzyskać szczegółowe informacje o stanie tętnic wieńcowych, obecności i lokali­zacji zmian miażdżycowych zwężających lub zamykających światło tętnic, a także o rozwoju krążenia obocznego. Podczas badania wyko­nuje się też zwykle tzw. wentrykulografię, umożliwiającą do­kładną ocenę stanu anatomicznego i czynnościowego lewej komory serca, co ma szczególnie duże znaczenie przy ustalaniu wskazań do le­czenia operacyjnego.

Wskazania do koronarografii ustalane są indywidualnie w stosunku do każdego chorego. Wykonuje się ją zwłaszcza wtedy, gdy rozważana jest możliwość leczenia operacyjnego choroby wieńcowej. Badanie to stosuje się też u niektórych chorych z nietypowymi bólami w klatce piersiowej, utrudniającymi postawienie trafnej diagnozy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.