Badania radioizotopowe układu moczowego

Badania te, charakteryzujące się skądinąd prostotą wykonania i brakiem inwazyjności, mogą być jednak wykonywane tylko w ośrod­kach specjalistycznych, wyposażonych w odpowiednią aparaturę, umożliwiającą rejestrację podanych choremu związków znakowanych odpowiednim pierwiastkiem promieniotwórczym. Należy tu wymienić renografię (badanie miąższu nerek) i renocystografię (ba­danie nerek i pęcherza moczowego) oraz scyntygrafię nerek. Badania te są bardzo przydatne w diagnostyce chorób nerek. I tak, analiza oddzielnego dla każdej nerki zapisu w postaci krzywej renogramu pozwala na orientacyjne określenie ukrwienia nerek, czynności cewek nerkowych oraz odpływu moczu z nerek. Z kolei ana­liza rozmieszczenia związków znakowanych za pomocą aparatu zwane­go scyntygrafem pozwala na określenie położenia, wielkości i kształtu nerek oraz wykrycie w nich zmian ogniskowych, takich jak guzy i torbiele. Zastosowanie najnowocześniejszej aparatury, zwanej gammakamerą, pozwala na dynamiczne rejestrowanie danych i ich analizę komputerową.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.