Choroby nerek

Przedstawiony podział chorób nerek oparty jest na lokalizacji naj­wcześniej występujących zmian w nerkach. W ramach tego podziału wyodrębnia się cztery zasadnicze grupy:

Grupa 1 obejmuje choroby nerek przebiegające z pierwotnym uszkodzeniem kłębuszków nerkowych. Do grupy tej na­leżą wszystkie ostre, podostre i przewklekłe kłębuszkowe zapalenia nerek. Ta grupa chorób jest też nazywana glomerulopatiami (glomerulus — kłębuszek).

Grupa 2 obejmuje choroby nerek, w których proces chorobowy zlokalizowany jest pierwotnie w tkance śródmiąższowej. Do grupy tej zalicza się zarówno bakteryjne, jak i niebakteryjne, ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek.

Grupa 3 obejmuje choroby nerek charakteryzujące się pierwotny­mi zmianami w naczyniach nerek. Należą tu przede wszystkim stwardnienie naczyniowe nerek (łagodne i złośliwe), uszkodzenie ne­rek w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej (kolagenoz) oraz nadciśnienie naczyniowo-nerkowe.

Grupa 4 obejmuje choroby nerek, w których pierwotne zmiany do­tyczą cewek nerkowych (tzw. tubulopatie od tubulus – cewka).

Do grupy tej należą: ostra niezapalna niewydolność nerek, uszkodze­nie nerek w następstwie uszkodzenia odpływu moczu z dróg moczo­wych lub ich niedrożności, jak też wrodzone i nabyte wady cewek ner­kowych.

Każda z chorób nerek wymienionych w poszczególnych grupach mo­że prowadzić do niewydolności nerek, będącej najgroźniejszym następ­stwem zarówno ostrego, jak i przewlekłego uszkodzenia tego narządu. Jest to stan, w którym nerki tracą częściowo lub – w skrajnych przy­padkach — całkowicie zdolność regulowania i utrzymywania prawidłowej homeostazy. W stanach niewydolności nerek dochodzi do mniej lub bardziej wyrażonego nagromadzenia się w osoczu różnych produk­tów przemiany materii w następstwie upośledzonej czynności wydalniczej nerek. Upośledzona czynność wewnątrzwydzielnicza i metabolicz­na nerek prowadzą do ciężkich zaburzeń wieloobjawowych i wieloukładowych dających kliniczny obraz mocznicy, będący wyrazem cięż­kiego endogennego zatrucia organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.