Leczenie sanatoryjne i klimatyczne

Leczenie sanatoryjne ma za zadanie utrwalenie leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego. Uzyskuje się to poprzez nauczenie samokontroli, gimnastykę oddechową, leczenie inhalacyjne itp. Lecze­nie sanatoryjne samo w sobie nie wnosi innych istotnych elementów leczniczych, których nie można by zastosować poza nim. Czyste powie­trze, regularny wypoczynek, właściwie dawkowane leki, gimnastyka oddechowa — wszystko to można uzyskać także poza uzdrowiskiem. Leczenie sanatoryjne ma sens jedynie jako element szkolenia chorego, jak żyć ze swoją chorobą.

Leczenie klimatyczne w chorobach układu oddechowego może odbywać się w klimacie wysokogórskim (takich miej­scowości w Polsce nie ma), podgórskim o charakterze bodźcowym (np. Rabka) lub oszczędzającym (np. Szczawnica położona w dolinie) oraz w klimacie morskim. Trudno przewidzieć, jak chory będzie reagować na leczenie klimatyczne, ale w myśl ogólnych zasad osoby młode skorzystają bardziej z klimatu podgórskiego bodźcowego, a oso­by starsze z wydolnym krążeniem — z podgórskiego oszczędzającego. Chorzy z towarzyszącą niewydolnością krążenia muszą ograniczyć się do klimatu morskiego lub suchego nizinnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.