Zapobieganie chorobom układu oddechowego

Zapobieganie chorobom układu oddechowego to przede wszystkim postępowanie mające na celu: 1) zwalczanie zanieczyszczeń atmosfery, 2) hartowanie ciała, 3) właściwy wybór zawodu, 4) poradnictwo ro­dzinne oraz 5) okresowe badania kliniczne i laboratoryjne.

  1. Zwalczanie zanieczyszczeń atmosfery, ważne dla ogółu populacji ludzkiej, ma szczególne znaczenie dla osób z rodzinną skłonnością do chorób układu oddechowego (np. astma rodzinna, ro­zedma spowodowana niedoborem alfa antytrypsyny) oraz dla osób o osłabionych reakcjach odpornościowych (niedobory przeciwciał). Do tego zapobiegania należy również zwalczanie zanieczyszczania powie­trza dymem tytoniowym. Chodzi tutaj nie tylko o zaprzestanie pale­nia, ale i o nienarażanie osób z otoczenia na wdychanie powietrza za­dymionego (tzw. bierne palenie).
  2. Hartowanie ciała zwiększa odporność organizmu na zazię­bienie. Ma to szczególne znaczenie w wieku dziecięcym. Zabiegi harto­wania należy zaczynać wcześnie, aby przyzwyczaić organizm do na­głych zmian temperatury.
  3. Właściwy wybór zawodu jest jednym z czynników wa­runkujących niejako bezpieczeństwo naszego organizmu. Wykonywa­ny zawód nie powinien wywołać choroby układu oddechowego ani pogorszać już istniejącej. Ma to szczególne znaczenie w planowaniu za­wodu dla osób dziedzicznie zagrożonych astmą oskrzelową lub cho­rych na nią. Osoby takie muszą unikać zawodów, w których można się łatwo uczulić na określone antygeny (niektóre fabryki, piekarnictwo, fryzjerstwo itp.). Powinny one pracować w dobrych warunkach, bez konieczności wykonywania wysiłków fizycznych. Najlepiej, aby nale­żały do tzw. społecznej grupy inteligencji lub rzemiosł czystych (np. zegarmistrzostwo).
  4. Poradnictwo rodzinne teoretycznie ma znaczenie w zapo­bieganiu chorobom układu oddechowego. Powinno ono zapobiegać za­wieraniu małżeństw przez osoby obciążone chorobami mogącymi się dziedziczyć (np. astmą oskrzelową). Jest to poradnictwo przyszłości, ponieważ obecnie rzadko kto się nad tym zastanawia.
  5. Okresowe badania kliniczne i laboratoryjne mają ważne znaczenie w zapobieganiu gruźlicy oraz chorób zawodowych w określonych grupach zawodów, np. górników, pracowników fabryk antybiotyków i proszków do prania, piekarzy, fryzjerów, hodowców drobiu itp. Badanie wrażliwości skórnej i oskrze­lowej na poszczególne alergeny (próba prowokacyjna) i środki chemiczne (próba nadreaktywności oskrzeli) pozwala na prze­widywanie wystąpienia astmy oskrzelowej. Dokładne badanie czyn­ności układu oddechowego u pozornie zdrowych osób umożliwia wczesne wykrycie niedoboru alfarantytrypsyny, pozwala wykryć wrodzoną skłonność do rozedmy płuc.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.