Neuroendokrynologia. Czynność przysadki

Regulacja czynności tkanek i narządów zależy od współdziałania dwóch nadrzędnych układów: wewnątrzwydzielniczego (dokrewnego, endokrynnego) i nerwowego. Gruczoły wydzielania dokrewnego, podobnie jak inne narządy, są unerwione. Unerwienie to wpływa pośrednio na czynność sekrecyjną poprzez regulowanie przepływu krwi przez tkankę gruczołową, a w niektórych przypadkach także bezpośrednio. Zasadni­czą rolę sygnałów informacyjnych pomiędzy układem nerwowym a wewnątrzwydzielniczym spełniają substancje chemiczne wydzielane przez komórki nerwowe (neurony). Substancje te — nazywane neuro­hormonami — powstają w wyspecjalizowanych komórkach obszaru ośrodkowego układu nerwowego, zwanego podwzgórzem.

  • Neurohormony podwzgórza

Neurohormony podwzgórza kontrolują czynność przysadki. Ich rola polega na pobudzaniu albo hamowaniu syntezy i uwalniania hor­monów przysadki. W nazewnictwie angielskim neurohormony o dzia­łaniu pobudzającym uwalnianie noszą nazwę releasing hormone (RH) lub releasing factor (RF), natomiast neurohormony o działaniu hamującym określane są jako inhibiting hormone (IH) lub inhibiting factor (IF). Według zaleceń Komisji Słownictwa Polskiego Towa­rzystwa Biochemicznego, opartych na dokumencie międzynarodowym, nazwy neurohormonów podwzgórza typu czynników uwalniających po­winny być zaopatrzone w końcówkę ,,-liberyna”, natomiast nazwy czynników hamujących powinny mieć końcówkę ,,-statyna”.

Do neurohormonówo działaniu pobudzającym uwal­nianie hormonów przysadkowych należą:

Tyreoliberyna (TRH), neurohormon pobudzający uwalnianie tyreotropiny, pobudza również wydzielanie prolaktyny i wpływa na czynność ośrodkowego układu nerwowego; w diagnostyce jest stoso­wany związek syntetyczny odpowiadający naturalnemu.

Kortykoliberyna (CRF, CRH), neurohormon pobudzający uwalnianie kortykotropiny.

Luliberyna (LHRH), neurohormon pobudzający uwalnianie gonadotropin, określany jest też jako LH/FSH-RH lub Gn-RH, ponieważ stymuluje wydzielanie zarówno hormonu luteinizującego (LH), jak i folikulostymuliny (FSH); preparat syntetyczny luliberyny jest stoso­wany w diagnostyce i w lecznictwie.

Do neurohormonów hamujących uwalnianie hormonów przysadkowych należą somatostatyna i dopamina.

Somatostatyna (GHIH), czynnik hamujący uwalnianie somatotropiny, czyli hormonu wzrostu (GH), ma również zdolność hamo­wania uwalniania większości hormonów peptydowych oraz hormo­nów tkankowych i niektórych enzymów wydzielanych w przewodzie pokarmowym.

Dopamina jest czynnikiem hamującym wybiórczo uwalnianie prolaktyny.

Neurosekrecja w podwzgórzu podlega z kolei wpływom regulacyj­nym czynnych biologicznie związków wytwarzanych w mózgu, które przekazują informacje pomiędzy komórkami nerwowymi, z neuronu do neuronu albo do efektora. Do grupy tych związków, zwanych neuroprzekaźnikami, neuromediatorami lub też neurotransmiterami, należy m.in. noradrenalina, dopamina, acetylo­cholina, serotonina, kwas gamma-aminomasłowy.

  • Przysadka

Przysadka, będąca jednym z najmniejszych gruczołów dokrewnych, zajmuje kluczową pozycję w układzie wydzielania wewnętrznego. Składa się z dwóch części: przedniej – gruczołowej i tylnej – nerwo­wej, o odmiennym utkaniu i odmiennej czynności hormonalnej.

W części nerwowej przysadki są uwalniane do krwi dwa hor­mony: wazopresyna i oksytocyna. Obydwa są syntetyzowane poza przysadką, w komórkach neurowydzielniczych podwzgórza, skąd przedostają się do przysadki drogą wypustek nerwowych.

Część gruczołowa przysadki, będąca pod bezpośrednim wpły­wem podwzgórza i innych ośrodków mózgu, za pośrednictwem swych hormonów oddziałuje na wiele ważnych czynności biologicznych, ta­kich jak regulacja procesu wzrastania i kontrola aktywności obwodo­wych gruczołów dokrewnych. Hormony przysadki działają pobudzają­co na czynność wydzielniczą tarczycy, kory nadnerczy i gruczołów płciowych; towarzyszy temu wpływ troficzny, zapewniający utrzyma­nie prawidłowej struktury tych gruczołów. Z tego względu hormony te nazwano ogólnie tropinami lub hormonami tropowymi (tyreotropina, adrenokortykotropina, gonadotropiny).

Hormony przysadki oddziałujące na gruczoły obwodowe należą do układu regulacyjnego określanego mianem ujemnego sprzęże­nia zwrotnego. W mechanizmie tym nadmiar hormonu obwodo­wego hamuje wydzielanie odpowiedniej tropiny przysadkowej, nato­miast jego niedobór jest czynnikiem pobudzającym wydzielanie hormo­nu tropowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.