Problemy socjalne chorych na cukrzycę

Spośród problemów socjalnych ludzi chorych na cukrzycę najwięk­sze znaczenie mają małżeństwo i planowanie rodziny oraz praca zawo­dowa.

  • Małżeństwo i planowanie rodziny

Cukrzyca nie jest przeciw­wskazaniem do zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ dzięki pra­widłowemu leczeniu zarówno kobieta, jak i mężczyzna zachowują zdol­ności rozrodcze. Ze względu jednak na to, że predyspozycja do cukrzy­cy jest przekazywana dziedzicznie, nie powinni wchodzić ze sobą w związki małżeńskie partnerzy, którzy oboje chorują na cukrzycę i chcą mieć potomstwo. Istnieje bowiem wówczas duże ryzyko, że któreś z ich dzieci również zachoruje na cukrzycę. Ryzyko to jest znikome, jeżeli osoba chora na cukrzycę (mężczyzna bądź kobieta) wstępuje w związek małżeński z partnerem zdrowym i nie obciążonym rodzinnie tą chorobą i jeżeli małżeństwo to ograniczy liczbę potomstwa do jed­nego lub dwojga dzieci.

  • Praca zawodowa

Osoby chore na cukrzycę, u których nie wystę­pują poważniejsze powikłania chorobowe, mogą wykonywać więk­szość zawodów. Wybór właściwego zawodu jest sprawą zasadniczą dla chorych młodocianych, natomiast zmiana zawodu na bardziej odpo­wiedni dotyczy zwykle chorych w wieku dojrzałym. Chorzy leczeni in­suliną – wobec możliwości wystąpienia u nich nagłego niedocukrze­nia krwi z utratą przytomności – powinni unikać lub zaniechać za­wodów, które narażają na niebezpieczeństwo ich własne życia lub ży­cie osób powierzonych ich pieczy, takich jak zawód kierowcy, pilota, sternika, zwrotniczego, dróżnika, a także zawodów związanych z prze­bywaniem na wysokościach (budowlani itp.). We wszystkich krajach chorzy na cukrzycę otrzymują prawo prowadzenia pojazdów mecha­nicznych kategorii amatorskiej, natomiast w niektórych krajach cho­rym tym nie zezwala się na prowadzenie dużych środków komunikacji (autobusy) i transportu (samochody ciężarowe). Chorzy na cukrzycę powinni szukać zawodów, które pozwalają na prowadzenie unormowa­nego trybu życia. Szczególnie dobre są dla nich zawody połączone z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym, pozwalające na regularne rozło­żenie pracy, posiłków i wypoczynku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.