Miażdżyca

Miażdżyca jest chorobą zwyrodnieniowo-wytwórczą tętnic dużej i średniej wielkości. Polega ona na odkładaniu się w ich błonie wew­nętrznej lipidów, włóknika, wielocukrów i soli wapnia oraz na rozroś­cie tkanki łącznej, co w następstwie prowadzi do zwężenia lub zam­knięcia światła naczynia.

Rozwój miażdżycy jest powolny i przez długi czas nie powoduje ona żadnych dolegliwości. Wczesne zmiany w tętnicach występują już w dzieciństwie. Zmiany te mogą częściowo cofnąć się, pozostać przez dłuższy czas w postaci niezmienionej lub też z biegiem lat przekształ­cić się w tzw. blaszki miażdżycowe.

Objawy miażdżycy występują wówczas, gdy dochodzi do znaczne­go zwężenia światła naczynia lub też jego zamknię­cia, co następuje zazwyczaj wskutek zakrzepu powstającego na blaszce miażdżycowej, krwotoku do niej, owrzodzenia lub zwapnienia. Przy zamknięciu światła tętnicy wieńcowej dochodzi do zawału serca, tętnicy mózgowej – do udaru mózgu, tętnicy kończyn dolnych – do martwicy odpowiedniego obszaru kończyny.

Do ujawnienia się miażdżycy dochodzi najczęściej w 40 i 50 latach życia.

  • Częstość i występowanie miażdżycy

Miażdżyca występuje we wszystkich szerokościach geograficznych, jednak jej częstość jest różna. Zależy to przede wszystkim od częstości występowania czynników, które grają rolę w powstawaniu tej choro­by. Częstość miażdżycy określa się na ogół na podstawie zapadalności na chorobę wieńcową.

Do krajów o największej częstości miażdżycy zalicza się obecnie Finlandię, Nową Zelandię, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone Ame­ryki. Rzadko występuje ona w krajach Dalekiego Wschodu, Czarnej Afryki i u Eskimosów. Wśród krajów europejskich najrzadziej wystę­puje we Francji, Jugosławii, Rumunii i we Włoszech.

Bardzo istotną rolę w rozpowszechnieniu miażdżycy odgrywają czynniki środowiskowe, do których zalicza się m.in. sposób odżywiania i tryb życia. Dieta charakteryzująca się spożywaniem dużej ilości tłuszczów zwierzęcych, produktów bogatych w cholesterol, a także sło­dyczy sprzyja rozwojowi miażdżycy. I odwrotnie – dieta ubogotłuszczowa, ubogocholesterolowa, zawierająca oleje roślinne i duże ilości węglowodanów tzw. złożonych – zapobiega rozwojowi miażdżycy.

Mało ruchliwy tryb życia, z ograniczeniem wysiłków fi­zycznych, sprzyja miażdżycy, podczas gdy ruchliwy tryb życia zapobie­ga tej chorobie. Niekorzystne działanie niewłaściwego odżywiania i mało ruchliwy tryb życia prowadzą do rozwoju takich chorób, jak oty­łość, cukrzyca i zaburzenia gospodarki tłuszczowej, które to stany bez­pośrednio sprzyjają powstawaniu miażdżycy.

Miażdżyca stanowi bardzo ważny problem medyczny i społeczny w krajach ekonomicznie rozwiniętych, gdyż jest w nich najczęstszą przy­czyną zgonów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.