Choroby kory nadnerczy

Kora nadnerczy położona obwodowo w stosunku do rdzenia wy­dziela hormony steroidowe, tzw. kortykosteroidy, które — zależnie od typu działania — dzieli się na trzy grupy: glikokortykosteroidy, mineralokortykosteroidy i androgeny. Ponadto, z pośrednich metabo­litów syntetyzowanych w nadnerczach może tworzyć w nikłych iloś­ciach estrogeny.

  • Hormony kory nadnerczy

Wydzielanie hormonów kory nadnerczy pozostaje pod kontrolą hormonu adrenokortykotropowego (kortykotropiny, ACTH) przysadki. W najwięk­szych ilościach hormony nadnerczy są wydzielane we wczesnych go­dzinach rannych, a w najmniejszych około północy — jest to tzw. rytm dobowy.

W warunkach fizjologicznych równowagę w układzie podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowym utrzymuje mechanizm ujemnego sprzęże­nia zwrotnego, oparty na zasadzie, że niedobór kortozylu pobudza, na­tomiast nadmiar hamuje wydzielanie kortykotropiny. Pod wpływem stresów, takich jak zabiegi chirurgiczne, gorączka, urazy, ciężkie prze­życia psychiczne, zwiększa się znacznie wydzielanie zarówno ACTH, jak i kortyzolu, aby umożliwić przystosowanie organizmu do zmie­nionych warunków. Oznaczenia dobowej produkcji kortyzolu wy­kazały, że w sytuacjach stresowych może ona wzrastać nawet dziesię­ciokrotnie.

Podstawowe badania czynności kory nadnerczy obejmują bada­nia na zawartość hormonów steroidowych w moczu dobowym oraz we krwi.

W moczu dobowym oznaczana jest zawartość metabolitów kor­tyzolu, czyli 17-hydroksykortykosteroidów (17-OHCS), zawartość androgenów nadnerczowych, tj. 17-ketosteroidów (17-KS), oraz frakcji tzw. wolnych kortykosteroidów. Zbyt niskie wartości korty­kosteroidów wynikają głównie z niedokładnego zbierania moczu w cią­gu doby (w czasie krótszym niż doba). Podwyższone wartości 17-OHCS wskazują na nadczynność kory nadnerczy, występują też u osób oty­łych i w sytuacjach stresowych. Zbyt wysokie wartości mogą być wy­nikiem stosowania leków z grupy kortykosteroidów w czasie przepro­wadzania badań lub pomyłkowego zebrania moczu w przedziale czaso­wym wyraźnie przekraczającym 24 godziny. Nieprawidłowo wysokie wartości wolnych kortykosteroidów w moczu mogą być spowodowane stosowaniem równocześnie leków np. z grupy azotynów.

We krwi oznaczane jest stężenie kortyzolu. Z uwagi na dobowe wahania wydzielania tego hormonu, próbki krwi do badań muszą być pobierane kilkakrotnie w ciągu dnia. Fałszywie wysokie wartości kor­tyzolu mogą być spowodowane stosowaniem leków, zwłaszcza antybio­tyków.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.