Zapobieganie zawałowi serca i leczenie

Zapobieganie zawałowi serca nie różni się od zapobiegania choro­bie wieńcowej i sprowadza się do profilaktyki miażdżycy oraz wykry­wania i skutecznego zwalczania czynników ryzyka choroby wieńcowej.

Jeśli istnieje podejrzenie zawału serca, bądź też pojawiły się objawy świadczące o już dokonanym zawale, chorego nale­ży bezzwłocznie unieruchomić i jak najszybciej przewieźć do szpitala. W coraz większej liczbie szpitali istnieją Ośrodki Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) wyposażone w specjalną aparaturę umożliwiającą wczesne wykrycie potencjalnych zaburzeń i właściwe ich leczenie. W przypadkach zawału niepowikłanego chory po opanowaniu bólów i kil­kudniowej obserwacji przenoszony jest zwykle na normalny oddział, szpitalny, gdzie prowadzone jest dalsze leczenie i rehabilitacja. U części chorych w ostrym okresie zawału występują powikłania, jak niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca i inne, które wymaga­ją specjalnego leczenia. W niektórych przypadkach konieczne jest przedłużenie pobytu w ośrodku intensywnej opieki, a niekiedy dłuższe unieruchomienie.

Leczenie. U chorych po zawale serca ważne znaczenie ma tzw. prewencja wtórna. Ma ona na celu — poprzez od­powiednie postępowanie ogólne i leczenie farmakologiczne — złago­dzenie dalszego przebiegu choroby i zmniejszenie ryzyka wystąpienia powtórnego zawału serca. U niektórych chorych z przebytym zawałem może być wskazane wykonanie specjalnego badania — koronaro­grafii i ewentualne leczenie operacyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.