Cholesterol i lipoproteiny osocza krwi

Cholesterol jest głównym sterolem organizmu człowieka, nie­zbędnym do życia. Stanowi ważny składnik strukturalny błon komór­kowych. Z cholesterolu powstają hormony steroidowe, kwasy żółciowe i witamina D.

Cholesterol jest dostarczany z pożywieniem, ale większa jego część powstaje w organizmie na drodze syntezy, przede wszystkim w wątro­bie i jelicie cienkim. Wydalany jest z żółcią, po przemianie do kwasów żółciowych. Prawidłowy poziom cholesterolu całkowitego w osoczu wynosi 150 — 220 mg% (3,9 do 5,7 mmol/1). Cholesterol jest nierozpu­szczalny w wodzie, toteż we krwi występuje w połączeniu z białkami, fosfolipidami i trójglicerydami, tworząc duże cząsteczki zwane lipoproteinami.

Odróżnia się cztery główne frakcje lipoproteinowe występujące w osoczu:

  1. chylomikrony,
  2. beta-lipoproteiny, czyli lipoproteiny o małej gęstości (ang. Iow density lipoproteins — LDL),
  3. prebeta-lipoproteiny, czyli lipoproteiny o bardzo małej gęstości (ang. very Iow density lipoproteins — VLDL),
  4. alfa-lipoproteiny, czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości (ang. high density lipoproteins – HDL).

Chylomikrony są to duże cząsteczki, transportujące głównie trójglicerydy pochodzące z tłuszczu zawartego w pożywieniu. W normal­nych warunkach nie występują we krwi pobranej na czczo, pojawiają się natomiast po posiłku tłuszczowym. W niektórych chorobach można je stwierdzić także we krwi pobranej na czczo. Są usuwane z krwi wskutek działania lipazy trójglicerydowej, enzymu, który powoduje rozpad trój glicerydów zawartych w chylomikronach.

Chylomikrony nie sprzyjają rozwojowi miażdżycy, nad­mierna ich ilość może jednak powodować objawy chorobowe, jak na­wracające zapalenie trzustki oraz powiększenie wątroby i śledziony.

Beta-lipoproteiny (LDL) jest to frakcja lipoproteinowa, transpor­tująca głównie cholesterol w osoczu. Powstaje przede wszystkim z prebeta-lipoprotein, a ulega rozpadowi wewnątrz komórek organizmu. Jej poziom podwyższa się w diecie bogatej w cholesterol i tłuszcze zawie­rające dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto podwyższenie poziomu tej frakcji bywa uwarunkowane genetycznie, a także wystę­puje w przebiegu niektórych chorób, np. w niedoczynności tarczycy.

Podwyższenie poziomu beta-lipoprotein sprzyja rozwojowi miażdżycy. Cholesterol związany z tą frakcją wnika do komórek ściany tętniczej, gromadzi się w ich wnętrzu i jest zasadniczym skład­nikiem zmian miażdżycowych. Ponieważ frakcja ta jest głównym nośnikiem cholesterolu we krwi, jej poziom wykazuje związek z pozio­mem cholesterolu całkowitego.

Zwiększenie zawartości cholesterolu we frakcji beta-lipoproteinowej powyżej 180 mg% (4,7 mmol/1) wyraźnie sprzyja rozwojowi zmian miażdżycowych.

Prebeta-lipoproteiny (VLDL) jest to frakcja transportująca głów­nie trój glicerydy syntetyzowane z produktów przemiany glukozy i wol­nych kwasów tłuszczowych. Poza trójglicerydami, ok. 20%! tej frakcji stanowi cholesterol.

Poziom prebeta-lipoprotein wzrasta przy nieprawidłowym, bogatym w cukry proste odżywianiu, a także w otyłości i zaburzeniach prze­miany węglowodanowej. Wzrost ten bywa też uwarunkowany gene­tycznie. Frakcja VLDL powstaje w wątrobie i jest głównym prekurso­rem beta-lipoprotein, stąd też nadmierne podwyższenie jej poziomu jest niekorzystne i może również sprzyjać rozwojowi miaż­dżycy

Alfa-lipoproteiny (HDL) są to najmniejsze cząsteczki lipoproteino­we, transportujące głównie białka i fosfolipidy. Są one także nośni­kiem cholesterolu.

Badania ostatnich lat wykazały, że alfa-lipoproteiny mają włas­ności przeciw miażdżycowe. Liczne badania kliniczne i epi­demiologiczne wykazały odwrotną zależność między zapadalnością na chorobę wieńcową a poziomem tej frakcji lipoprotein mierzonym za­wartością cholesterolu. Im zawartość cholesterolu jest w niej wyższa, tym mniejsze jest zagrożenie chorobą wieńcową.

Stwierdzono, że poziom cholesterolu we frakcji alfa-lipoproteinowej poniżej 40 mg% (1,03 mmol/1) w istotny sposób zwiększa ryzyko choroby wieńcowej. Mechanizm przeciwmiażdżycowego działania tej frakcji polega najprawdopodobniej na.pobieraniu cholesterolu z komórek i transportowaniu go do wątroby, gdzie ulega on rozpadowi do kwasów żółciowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.