Immunoterapia

Immunoterapia polega na wywoływaniu zmian w układzie im­munologicznym organizmu. Chodzi tu głównie o leczenie wywołujące powstanie określonych przeciwciał. Immunoterapia w przypadku astmy oskrzelowej nazywana jest odczulaniem. Polega ona na wstrzykiwaniu uczulonemu choremu wzrastających dawek te­go alergenu, na który jest on uczulony. Sposób ten powoduje powsta­nie przeciwciał, zwanych przeciwciałami blokującymi. W naturalnym sposobie uczulania się powstawały przeciwciała zwane reaginami. Wiązały one alergen z komórką tuczną, która rozpada­jąc się powodowała uwalnianie mediatorów reakcji alergicznej i zwią­zane z tym objawy. Teraz przeciwciało blokujące już w płynach ustro­jowych wiąże alergen (antygen), nie dopuszcza go do komórki tucznej, blokuje tę reakcję.

Leczenie odczulające jest szeroko stosowane w przypad­kach astmy oskrzelowej i pyłkowicy (kataru siennego). Jest ono żmud­ne, dosyć kosztowne i nie zawsze pewne. Najlepsze wyniki daje w le­czeniu uczuleń na pyłki roślin, gorsze na kurz domowy i inne. W przy­padku pyłkowicy cała kuracja ogranicza się do 3-6 iniekcji prepara­tu o przedłużonym działaniu, które należy co roku powtarzać przez ok­res następujących po sobie 3 — 4 lat.

Duże kontrowersje budzi stosowanie szczepionek bakteryjnych, ma­jących wytworzyć przeciwciała wiążące bakterie. Większość z tych szczepionek jest pozbawiona istotnej wartości. W ostatnim okresie tyl­ko jedna z nich ma ugruntowaną pozycję, podbudowaną naukową analizą skuteczności jej działania. Jest to szczepionka przeciw dwoince zapalenia płuc; wstrzyknięcie jej raz na 3 lata daje pewien stopień pewności, że infekcja dwoinką zapalenia płuc (pneumokokiem) zosta­nie sprawnie zlikwidowana. Drobnoustrój ten wywołuje ponad 50% za­paleń płuc i jest przyczyną zakażenia w przewlekłym zapaleniu oskrze­li. Ugruntowaną wartość mają również szczepionki przeciwgrypowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.