Niewydolność krążenia

Niewydolność krążenia jest to stan, w którym układ sercowo-naczyniowy nie jest w stanie prawidłowo spełniać swoich funk­cji. Powoduje to mniej lub bardziej wyrażone zaburzenia w zaopatry­waniu tkanek w tlen i substancje odżywcze oraz w usuwaniu z nich produktów przemiany materii. Wyróżnia się niewydolność krążenia centralną, sercową, zwaną niewydolnością serca , oraz niewydolność krążenia obwodową, zwaną niewydolnością naczyniową. Niewydolność naczyniowa jest omówiona w dziale Chirurgia.

Przyczyny niewydolności krążenia sercowej są różne. Najczęś­ciej choroba ta jest spowodowana wadami zastawkowymi serca, nad­ciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową i zawałem serca, zapaleniem mięśnia sercowego oraz tzw. pierwotnymi kardiomiopatiami. Wszyst­kie one — poprzez różne mechanizmy — upośledzają siłę skurczu ser­ca, w związku z czym przestaje ono tłoczyć do układu krwionośnego taką ilość krwi, jaka jest potrzebna dla pełnego zaspokojenia potrzeb organizmu. Jedną z pierwszych nieprawidłowości, jaka pojawia się już we wczesnym okresie niewydolności krążenia, jest zmniejszenie ilości krwi wyrzucanej przez serce w czasie jednego skurczu komór, czyli tzw. objętości wyrzutowej. Organizm dysponuje wielo­ma mechanizmami wyrównawczymi, umożliwiającymi utrzymanie pra­cy serca na odpowiednim poziomie przynajmniej przez pewien czas. Wskutek działania tych mechanizmów może być zachowana prawidło­wa pojemność minutowa, tj. ilość krwi tłoczonej do naczyń w ciągu 1 min. Z biegiem czasu mechanizmy wyrównawcze coraz bar­dziej zawodzą i pojawiają się objawy kliniczne świadczące o niewydol­ności krążenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.