Rzadsze choroby płuc i oskrzeli

  • Mukowiscydoza. Jest to choroba spowodowana defektem genetycz­nym, w której zmianom ulegają gruczoły wydzie­lania zewnętrznego (śluzowe — oskrzeli, przewodu pokarmowego). Choroba objawia się jako ciężkie, przewlekłe zapalenie oskrzeli, powikłane rozstrzeniami oskrzeli i wtórnymi zmianami w układzie krążenia (serce płucne). Oprócz tego dochodzi do niewydolności wydzielniczej trzustki, często do niedrożności jelit.

Leczenie nie odbiega od leczenia ciężkiego zapalenia oskrzeli.

  • Ropień płuca. Niegdyś bardzo częsta choroba, spowodowana zwy­kle zapaleniem płuc. Niekiedy była po prostu zejściem zapalenia płuc. Obecnie występuje rzadko, co wiąże się z faktem, że leczenie zapale­nia płuc jest teraz bardziej skuteczne.

Objawami ropnia są: gorączka, wykrztuszanie dużej ilości ropnej plwociny, krwioplucie.

Leczenie chirurgiczne lub zachowawcze.

  • Zator i zawał płuca. Zawał płuca jest to „obumarcie”, czyli martwica fragmentu tkanki płucnej powstała wskutek zamknięcia przez zakrzep lub zator światła naczynia, które zaopatruje w krew da­ny fragment płuca. Nie jest to choroba częsta, ponieważ tkanka płuc­na jest podwójnie ukrwiona — przez tętnice oskrzelowe i tętnice płuc­ne—i nawet gdy jedno z naczyń ulega zatkaniu, drugie w dostatecz­nym stopniu odżywia tkankę płucną i nie obumiera ona.

Zamknięcie naczynia płucnego, które nie prowadzi do martwicy, no­si nazwę zatoru płuc. Materiałem zatorowym są skrzepliny krwi, które wytwarzają się w żyłach i stąd wraz z prądem krwi do­stają się do płuc. Mogą one powstać w czasie zapalenia żył lub unieruchomienia (np. u osób długo przebywających w łóżku w wyniku cho­roby, operacji, uwiądu starczego), a rzadko wskutek nadkrzepliwości krwi.

Objawami zatoru są: duszność, bicie serca, niepokój, spadek ciśnienia krwi. Gdy dołączy się do tego ból w klatce piersiowej i krwioplucie, sugeruje to zawał płuc.

Leczenie zatoru i zawału płuc polega na stosowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi (leki przeciwkrzepliwe), zapobieganię zaś na leczeniu żylaków i ich zapalenia oraz na niedopuszcze­niu (w miarę możliwości) do zbyt długiego przebywania w łóżku.

  • Grzybice płuc. Są to stosunkowo rzadkie choroby tkanki płucnej, ujawniające się w stanach upośledzonej odporności organizmu. Orga­nizm zdrowy dość dobrze radzi sobie z zakażeniem grzybiczym. Upośle­dzenie odporności jest skutkiem wrodzonego defektu wytwarzania czynników zwalczających zakażenie, albo powstaje wskutek hamowa­nia tego zjawiska przez stosowane leczenie (leki hormonalne, przeciw- nowotworowe itp.).

Zmiany w płucach mogą być wywołane przez różne grzyby, ale naj­częściej powodują je: kropidlaki (Aspergillus), drożdżaki (Candida), Histoplasma, Mucor. Choroba może przebiegać pod postacią zmian alergicznych, zapalnych, guzowatych. W Polsce najczęstszą grzybicą układu oddechowego jest kropidlakowica, wywołana zakażeniem As­pergillus fumigatus. Może ono przebiegać pod postacią zapalenia płuc, opłucnej i oskrzeli oraz tzw. grzybniaka kropidlakowego (aspergilloma).

Grzybniak kropidlakowy jest to guz rosnący głównie w ja­mach pogruźliczych. Objawy choroby są niecharakterystyczne, a le­czenie jest w zasadzie chirurgiczne, choć stosuje się też leczenie za­chowawcze, polegające na bezpośrednim wstrzykiwaniu (poprzez ścia­nę klatki piersiowej) leków grzybobójczych do guza.

Promienica płuc, obecnie rzadko występująca choroba, rozwija się wskutek zakażenia drobnoustrojami zwanymi promieniowcami. Ce­chuje się tworzeniem ropni przechodzących na opłucną, czasem na kości, skórę i węzły chłonne. Choroba przebiega jako przewlekłe zapa­lenie płuc z licznymi przetokami, przebijającymi się na zewnątrz i pozostawiającymi zniekształcające blizny. Objawy zależą od rozległoś­ci zmian, a leczenie penicyliną daje pełne wyleczenie.

  • Ziarniniak Wegenera. Jest to choroba o charakterze immunolo­gicznego zapalenia naczyń, w tym również naczyń płucnych. Poza płu­cami, zmiany martwicze występują w górnych drogach oddechowych oraz w nerkach. Na zdjęciu rentgenowskim płuc są widoczne jako ok­rągły cień, obrazujący guz do złudzenia przypominający raka płuc.

Objawy choroby są różnorodne, zależnie od zadęcia różnych ukła­dów. Przebieg choroby jeszcze do niedawna był niepomyślny. Jednak zastosowanie leczenia zbliżonego do tego, jakie stosuje się w nowo­tworach, daje długotrwałe i całkowite ustąpienie objawów (remisje choroby) lub wręcz całkowite wyleczenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.