Marskość wątroby

Marskość wątroby jest to przewlekłe uszkodzenie wątroby o różnej przyczynie, charakteryzujące się szeregiem zmian morfologicznych. Zwykle proces marskiej przebudowy wątroby rozpoczyna się od poja­wienia się ubytku w czynnym miąższu (najczęściej w wyniku martwi­cy komórek) i zastąpienia go tkanką łączną. Zniszczenie komórek wątrobowych (hepatocytów) jest następstwem działania różnych czyn­ników, najczęściej zakaźnych lub chemicznych, i występuje zwykle w całym narządzie, ale o różnym natężeniu zmian w poszczególnych ele­mentach budowy, w tzw. zrazikach. W nieuszkodzonych zrazikach lub w zdrowych częściach zmienionych zrazików dochodzi do regene­racji guzkowej hepatocytów. Jednak odbudowa miąższu nastę­puje w sposób niepodporządkowany precyzyjnym zasadom architektu­ry zdrowej wątroby. Ta cecha pozwala bezsprzecznie rozpoznać mar­skość. Kolejną zmianą morfologiczną cechującą marskość wątroby są zaburzenia unaczynienia narządu. Guzki regeneracyjne oraz tkanka łączna uciskają na naczynia krwionośne i utrudniają wewnątrzwątrobowy przepływ krwi. Powstają też nowe, nieprawidłowe po­łączenia naczyniowe. Te zaburzenia w ukrwieniu wątroby dodatkowo zmniejszają jej wydolność metaboliczną.

Objawy marskości wątroby zależą od stopnia zniszczenia czynne­go miąższu oraz od rozmiarów i tempa przebudowy marskiej. Przebieg choroby może być zupełnie bezobjawowy lub dawać bogaty zespół ob­jawów, aż do cech niewydolności wątroby i nadciśnienia wrotnego.

Przyczyny. Marskość wątroby nie rozwija się w zdrowym narzą­dzie. Poprzedzają ją zawsze różne formy zapalenia, w znacznej części przypadków zapalenie ostre przechodzi w zapalenie przewlekle, a to w końcu w marskość. Do najczęstszych przyczyn choroby należą: nad­używanie alkoholu (marskość alkoholowa), zakażenie wirusa­mi zapalenia wątroby B lub nie-A, nie-B (marskość pozapalna), przewlekłe utrudnienie odpływu żółci (marskość żółciowa), nie­które leki, dziedziczne zaburzenia metaboliczne oraz bliżej niezbadane wrodzone nieprawidłowości immunologiczne. U części chorych nie udaje się odkryć czynnika etiologicznego. Te przypadki nazywa się marskością kryptogenną.

  • Marskość alkoholowa

Marskość alkoholowa jest nieodwracalnym skutkiem nad­używania alkoholu. Może rozwinąć się ze stłuszczenia wątroby, które w zasadzie jest zmianą odwracalną, oraz z alkoholowego zapalenia wątroby, choroby o ciężkim przebiegu i następstwach. Przyjmuje się, że do rozwoju marskości dochodzi u 10 — 30% osób na­dużywających alkoholu. Czynnikiem decydującym jest czas nadużywa­nia i ilość wypijanego alkoholu. Dodatkową ważną rolę odgrywają współistniejące zakażenia wirusem B, nieprawidłowe odżywianie oraz utrudnienie odpływu żółci. Abstynencja może niekiedy zahamować po­stęp choroby, jakkolwiek bywają przypadki, że nawet po całkowitym zaprzestaniu picia alkoholu choroba szybko postępuje, prowadząc aż do pełnej niewydolności narządu i zgonu chorego.

  • Marskość żółciowa

Marskość żółciowa może być spowodowana dwoma czynni­kami:

  1. przewlekłym utrudnieniem odpływu żółci na skutek przeszko­dy mechanicznej w drogach żółciowych (kamień, zwężenie, ucisk z ze­wnątrz) — jest to tzw. marskość żółciowa wtórna,
  2. przewlekłym zapaleniem i włóknieniem drobnych przewodzików żółcio­wych wewnątrzwątrobowych — powstaje wówczas tzw. marskość żółciowa pierwotna.

Drugi rodzaj występuje prawie wyłącznie u kobiet w średnim wieku i przebiega zawsze z pewnymi zaburzeniami immunologicznymi. Często towarzyszą mu objawy świadczące o zabu­rzonej gospodarce tłuszczowej ustroju, a czasami objawy mówiące o nieprawidłowościach dotyczących tkanki łącznej, tarczycy czy nerek.

Objawy. Marskość wątroby nie daje stałego i jednolitego obrazu chorobowego. W wielu przypadkach może nie wywoływać żadnych ob­jawów i bywa wówczas rozpoznawana przypadkowo. W marskości żółciowej pierwotnej wczesnym objawem jest przewlekły, uporczywy świąd skóry, który występuje na wiele lat przed pojawie­niem się cech uszkodzenia wątroby. W zaawansowanej mar­skości wątroby, niezależnie od jej przyczyny, pojawiają się: narastają­ce osłabienie, utrata łaknienia, chudnięcie, żółtaczka, obrzęki i wodobrzusze. Występuje powiększenie wątroby i śledziony, rumień dłoni, tzw. „pajączki” naczyniowe, zanik owłosienia pachowego i łonowego, powiększenie piersi i zanik jąder u mężczyzn. W następstwie nad­ciśnienia wrotnego powstają żylaki przełyku i dna żołądka, które mogą być przyczyną krwotoków, wreszcie może rozwinąć się tzw. encefalopatia wrotna, objawiająca się różnego stopnia zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi aż do głębokiej śpiączki włącznie.

Leczenie. Wobec zmiennego przebiegu choroby szczegółowe zale­cenia lecznicze w każdym przypadku ustala lekarz. Ogólnie jednak, chorzy powinni prowadzić oszczędzający tryb życia, unikać intensyw­nych, długotrwałych wysiłków fizycznych doprowadzających do wy­raźnego zmęczenia, odpoczywać w ciągu dnia w pozycji leżącej, zwła­szcza po posiłkach. Ważne znaczenie lecznicze ma unikanie wszelkich czynników uszkadzających wątrobę, takich jak alkohol (bezwzględna abstynencja), niektóre leki (decyduje lekarz), zakażenia, substancje to­ksyczne w środowisku zawodowym. Usunięcie szkodliwości zawodo­wych powinno odbywać się z udziałem wyspecjalizowanych lekarzy Przemysłowej Służby Zdrowia. Zapobieganie zakażeniom można osiąg­nąć poprzez przestrzeganie wysokiego standardu higieny życia i ży­wienia.

Ważną rolę w leczeniu marskości wątroby odgrywa dieta. W okresie wydolności wątroby żywienie nie odbiega zasadniczo od fizjologiczne­go, natomiast w okresie niewyrównania konieczne są dość znaczne modyfikacje. W przypadkach encefalopatii modyfikacje te polegają na ograniczeniu, a nawet czasowym wyłączeniu białka z diety, a przy wodobrzuszu i obrzękach — na ograniczeniu podaży płynów i soli ku­chennej.

Powikłania marskości wątroby, w postaci narastającej encefalopatii i krwotoków z żylaków przełyku są leczone szpitalnie. Również wodobrzusze wymaga leczenia szpitalnego, jeśli starannie prowadzone le­czenie ambulatoryjne nie daje oczekiwanych efektów.

  • Kamica żółciowa

Kamica żółciowa polega na obecności w pęcherzyku żółciowym i/lub w przewodach żółciowych, kamieni (złogów) powstałych przez wytrącanie się składników żółci: cholesterolu, barwników żółciowych i wapnia. Choroba ta występuje dwukrotnie częściej u kobiet niż u męż­czyzn. Predysponują do niej ciąże, doustne środki antykoncepcyjne, otyłość, usunięcie końcowego odcinka jelita cienkiego, czynniki geo­graficzne.

Objawy. Nierzadko kamienie wykrywane są przypadkowo, a cho­roba latami może przebiegać bezobjawowo – tzw. kamica niema. Do klasycznych objawów należą: napadowe bóle w prawym podżebrzu lub nadbrzuszu, niekiedy o bardzo znacznej intensywności, pro­mieniujące do pleców i kręgosłupa, opasujące, połączone z nudnościami i wymiotami, gorączka, a w przypadkach zablokowania przewo­du żółciowego wspólnego żółtaczka, odbarwione (koloru gliny) stolce, przebarwiony (mocna herbata) mocz. Powikłaniami kami­cowego zapalenia pęcherzyka żółciowego mogą być: wodniak, ropniak, zgorzel, pęknięcie pęcherzyka z następowym zapaleniem otrzew­nej lub wytworzeniem kanału (przetoki) do przewodu pokarmowego. Powikłaniem zaś kamicy przewodu żółciowego wspólnego, poza jego zapaleniem i żółtaczką, może być zapalenie trzustki, zapalenie przewo­dów żółciowych wewnątrzwątrobowych, ropnie wątroby.

Rozpoznanie opiera się na obrazie klinicznym oraz na bada­niach dodatkowych, takich jak: ultrasonografia i prześwietlenie pę­cherzyka żółciowego i dróg żółciowych (cholecystografia, cholangiografia, cholangiografią wstępująca). Inne metody, np. badania izotopo­we, tomografia komputerowa, są stosowane jedynie w sytuacjach szczególnych. W przypadkach utrudnienia odpływu żółci do przewodu pokarmowego badania laboratoryjne wykazują wzrost w surowicy krwi bilirubiny (barwnika zawartego w żółci) i enzymu zwanego fosfa­tazą alkaliczną. W moczu pojawiają się barwniki żółciowe, w kale zaś ich stężenie spada. W okresie ostrego zapalenia wzrasta leukocytoza (liczba krwinek białych we krwi).

Leczenie. Podstawową metodą leczenia jest operacyjne usunię­cie pęcherzyka żółciowego. Niekiedy musi być ono wykonane natych­miast, bez przygotowania, w warunkach „ostrego” dyżuru, w celu uni­knięcia zagrażających powikłań lub usunięcia już rozwiniętych. Le­czenie operacyjne może być zastosowane nawet wówczas, gdy nie występują objawy chorobowe i ma wtedy znaczenie zapobiegające możli­wym powikłaniom kamicy. Gdy występują objawy, ale chorzy nie wy­magają natychmiastowej operacji, w celu opanowania zapalenia stoso­wane jest leczenie zachowawcze. Polega ono na wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych, stosowaniu antybiotyków, lodu na okolicę prawego podżebrza, leków przeciwbólowo-rozkurczowych, gło­dówki, a w późniejszym okresie — diety z wyłączeniem czekolady, jaj i ograniczeniem tłuszczów.

Operacyjne usunięcie pęcherzyka żółciowego jest przeważnie równoznaczne z trwałym wyleczeniem. Czasami jednak w kilka lub kilkanaście lat po zabiegu następuje nawrót kamicy w przewodzie żół­ciowym wspólnym. Wymaga ona również leczenia zabiegowego. W tym przypadku operacja obarczona jest znacznie większym ryzykiem. Ist­nieje jednak możliwość bezpieczniejszego usunięcia kamieni z przewo­du żółciowego bez otwierania jamy brzusznej, w czasie zabiegu zwane­go papilotomią (sfinkterotomią) śródendoskopową. Zabieg ten polega na wprowadzeniu wziernika (endoskopu) przez usta do przewodu pokarmowego, odszukaniu ujścia przewodu żółciowego wspólnego do dwunastnicy (brodawki Vatera) i jego nacięciu „nożem” elektrycznym. Poszerzenie ujścia umożliwia swobodne opróżnienie się przewodu żółciowego z kamieni. Zabieg jest niebolesny i nie wymaga znieczulenia ogólnego.

Czy istnieje możliwość nieoperacyjnego leczenia kamicy żółciowej poprzez rozpuszczanie kamieni? W praktyce leki rozpuszczające ka­mienie (kwas chenodezoksycholowy, ursodezoksycholowy) mają ogra­niczone zastosowanie. Rozpuszczają one jedynie kamienie cholestero­lowe, leczenie trwa wiele miesięcy, a nawrót kamicy po zaprzestaniu podawania leku następuje szybko, zazwyczaj w ciągu 2 lat. Leki te po­nadto wywierają działania niepożądane. W Polsce dotychczas prepara­ty te nie są produkowane.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.