Wady serca

Wada serca oznacza stan chorobowy, z powodu którego powsta­je nieprawidłowy przepływ krwi przez serce i połączone z nim duże na­czynia krwionośne, najczęściej tętnicę główną (aortę) lub pień płucny. Zaburzenia przepływu krwi są przeważnie następstwem zniekształce­nia zastawek serca przez gorączkę reumatyczną. Wady takie noszą nazwę nabytych. Rzadziej wy­stępują wady wrodzone, powstałe w czasie życia płodowego na skutek chorób wirusowych, zażywania przez ciężarną niektórych le­ków czy naświetlania jej promieniami rentgenowskimi.

Nieprawidłowy przepływ krwi powoduje zwiększone obciążenie po­szczególnych części serca, np. lewej komory czy lewego przedsionka, co prowadzi do ich przeciążenia, a następnie niewydolności. Powstają także zaburzenia krążenia krwi w płucach.

Społeczne znaczenie wad serca polega na tym, że dotykają one dzie­ci i ludzi młodych, zmieniając w zasadniczy sposób przebieg ich życia. Nowoczesne leczenie operacyjne może często przywrócić im zdrowie lub przynajmniej znacznie poprawić jakość życia.

  • Wrodzone wady serca

Wrodzona wada serca może polegać na dodatkowym, niepra­widłowym połączeniu jego jam, tzn. obu przedsionków lub obu komór, na nieprawidłowym przebiegu naczyń krwionośnych doprowadzają­cych krew do serca i odprowadzających ją lub na nieprawidłowym po­łączeniu tych naczyń. Niekiedy współistnieje kilka nieprawidłowości.

Objawy chorobowe i los chorego dotkniętego wrodzoną wadą serca zależą od rodzaju nieprawidłowości i reakcji naczyń płuc na najczęściej nadmierny dopływ krwi.

Prawie wszystkie wrodzone wady serca mogą być — przy obecnym postępie techniki chirurgicznej — leczone operacyjnie. Ważne jest przeprowadzenie operacji w odpowiednim okresie życia chorego, naj­częściej w dzieciństwie. Przed operacją wykonywane jest zwykle cew­nikowanie serca. Zwłoka w przeprowadzeniu badań i ope­racji może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń, najczęściej płuc, uniemożliwiających usunięcie wady.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.