Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki

Trzustka, obok czynności zewnątrzwydzielniczej (wydziela sok trzustkowy, pełni również funkcję gruczołu wy­dzielania wewnętrznego. Czynność wewnątrzwydzielnicza związana jest z tzw. aparatem wyspowym, za­wierającym kilka typów komórek wydzielających hormony peptydowe.

Komórki A wysp wytwarzają glukagon, komórki B produkują insulinę. Zarówno glukagon, jak i insulina są hormonami regulu­jącymi gospodarkę węglowodanową (warunkują poziom glukozy we krwi). Ich działanie jest przeciwstawne: glukagon powoduje podwyż­szenie poziomu glukozy we krwi (przecukrzenie – hiperglikemia), insulina obniża poziom glukozy (niedocukrzenie — hipoglikemia). Od współdziałania tych hormonów zależy m.in. prawidłowy poziom glukozy we krwi.

  • Stan hipoglikemiczny

Stan hipoglikemiczny jest to zespół objawów spowodowa­nych zmniejszeniem się stężenia glukozy we krwi poni­żej wartości niezbędnej dla utrzymania prawidłowej czynności ośrod­kowego układu nerwowego. W odróżnieniu od innych narządów, mózg wykorzystuje prawie wyłącznie glukozę w komórkowych pro­cesach energetycznych.

U osób dorosłych fizjologiczne stężenie glukozy we krwi, oz­naczone metodą enzymatyczną, waha się rano na czczo od 65 do 95 mg% (od 3,6 do 5,3 mmol/1), a po posiłku może sięgać 160 mg% (8,9 mmol/1). Objawy hipoglikemii pojawiają się zwykle dopiero po obniże­niu poziomu glukozy we krwi poniżej 45 mg% (2,5 mmol/1). Stężenie glukozy we krwi zależy od dowozu węglowodanów w pokarmach, wew­nątrzustrojowej produkcji glukozy i stopnia jej zużycia.

Hipoglikemia wywołuje w organizmie „mobilizację” mechanizmów wyrównawczych, tzn. następuje wzmożone wydzielanie hormonów o działaniu przeciwstawnym do insuliny, która jest hormonem obniżają­cym poziom glukozy we krwi. Najwcześniej zaznacza się działanie adrenaliny. Hamuje ona wydzielanie insuliny i pobudza uwalnianie glukozy z glikogenu, głównego węglowodanu zapasowego organizmu.

Objawy hipoglikemii we wczesnym okresie są przeważnie ubocznym efektem działania adrenaliny. Są to: poty, drżenie rąk, niepokój, przys­pieszenie tętna, uczucie kołatania serca. Mogą pojawiać się też obja­wy zależne od niedoboru glukozy w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli od tzw. neuroglikopenii, a mianowicie uczucie zmęczenia, osłabienie, ból głowy, uczucie głodu, senność, opóźnienie reakcji psy­chicznych, chwiejność emocjonalna, upośledzenie koordynacji ruchów, dziwaczne zachowanie się. Niekiedy stan taki bywa fałszywie inter­pretowany jako upojenie alkoholowe, co jest szczególnie niebezpiecz­ne, ponieważ opóźnia udzielenie właściwej pomocy. W wypadku pogłę­biania się niedoboru glukozy może dojść do zaburzeń świadomości, a nawet do całkowitej utraty przytomności. U osób z chorobą wieńcową incydenty hipoglikemii sprzyjają występowaniu bólów wieńcowych. Zwiększone łaknienie towarzyszące hipoglikemii może prowadzić do znacznej otyłości, zwłaszcza przy nadużywaniu pokarmów węglowoda­nowych.

Wyróżnia się 3 rodzaje stanów hipoglikemicznych:

  1. hipoglikemię występującą na czczo,
  2. hipoglikemię poposiłkową (reaktywną)
  3. hipoglikemię polekową.

Hipoglikemia występująca na czczo może zależeć od:

  1. wzmożonego wydzielania insuliny w nowotworach trzustki (tzw. wyspiak wydzielający insulinę) albo w rozroście komórek B,
  2. niedosta­tecznego wchłaniania glukozy w jelitach i zbyt małego wytwarzania jej w organizmie w wypadku niedoboru hormonów działających przeciwstawnie do insuliny (niedoczynność kory nadnerczy, tarczycy, przysadki),
  3. zaburzeń metabolizmu glikogenu, zwłaszcza w choro­bach wątroby,
  4. przedłużonego głodowania
  5. nadużycia alkoholu u osób z predyspozycją wynikającą z innych przyczyn.

Wyspiak wydzielający insulinę jest rzadkim nowotwo­rem, ale jest niebezpieczny, ponieważ może powodować stany śpiączkowe (śpiączka hipoglikemiczna) zagrażające bezpośrednio życiu. Objawy towarzyszące mu mają charakter zmienny, występują nie tylko na czczo, ale także w czasie dłuższej przerwy między posiłka­mi i po wysiłku fizycznym; dominują objawy ze strony układu nerwo­wego. W hipoglikemii po zatruciu alkoholowym cechą typową jest ob­niżenie temperatury ciała.

Hipoglikemia poposiłkową (reaktywna). Objawy poja­wiają się po 1 — 4 godz. po posiłku zawierającym głównie węglowodany proste, nigdy na czczo, głównie u osób ze znaczną chwiejnością emo­cjonalną i wegetatywną, częściej u kobiet niż u mężczyzn. Objawy te są wyłącznie skutkiem ubocznego działania adrenaliny i nigdy nie prowadzą do śpiączki. Hipoglikemia reaktywna może występować też u chorych po operacji częściowego usunięcia żołądka oraz w niedoczynnościach kory nadnerczy i przysadki.

Hipoglikemia polekowa występuje najczęściej u chorych na cukrzycę po przedawkowaniu insuliny albo doustnych leków przeciwcukrzycowych i może spowodować śpiączkę. Przyczynia się do tego pomijanie posiłków w czasie leczenia przeciwcukrzycowego.

Rozpoznanie określonego stanu hipoglikemicznego w bardzo du­żym stopniu zależy od informacji uzyskanej od chorego, dotyczącej ro­dzaju i czasu występowania objawów, ewentualnych dodatkowych chorób i zażywanych leków. Badania obejmują oznaczenie pozio­mu glukozy we krwi na czczo oraz przez 4 — 6 godz. po podaniu doust­nie glukozy (w hipoglikemii reaktywnej), a także kontrolę wskaźni­ków funkcji wątroby. Przy podejrzeniu wyspiaka przeprowadza się 24 – 72-godzinną próbę głodową z kontrolą poziomu glukozy i insuliny we krwi. Wykonywana jest arteriografia, scyntygrafia trzustki, tomo­grafia komputerowa.

Leczenie. Śpiączkę hipoglikemiczną leczy się wyłącznie szpitalnie. W napadzie hipoglikemii, z wyjątkiem postaci poposiłkowej, podaje się osłodzony płyn i posiłek. Leczenie przyczynowe w wyspiaku trzustki jest chirurgiczne. W niedoczynności przysadki i ko­ry nadnerczy stosuje się leczenie hormonalne.

Napadom hipoglikemii poposiłkowej można zapo­biec stosując odpowiedni skład posiłków i odpowiednią porę ich spo­żywania. Należy znacznie ograniczyć w diecie węglowodany proste, a więc cukier, słodycze, miód, dżemy, marmoladę, wyroby cukiernicze. Produkty tego rodzaju można spożywać w niewielkich ilościach pod koniec posiłku zawierającego węglowodany złożone, białko i tłuszcze. Nie powinno się ich spożywać między posiłkami jako jedynego rodza­ju pokarmu, nie wolno też opanowywać napadu hipoglikemii po­posiłkowej podaniem słodyczy, gdyż hiperglikemia powstająca po ich spożyciu wywołuje wzmożone wydzielanie insuliny i w konsekwencji dochodzi do ponownego spadku poziomu glukozy. Nie powinno się także używać alkoholu i czarnej kawy, które sprzyjają hipoglikemii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.