Astma oskrzelowa

Astma oskrzelowa jest to choroba polegająca na nagłym skurczu oskrzeli, któremu towarzyszy obrzęk błony śluzowej oskrzeli i nadmierne wytwarzanie śluzu. Zjawiska te sprzyjają znacznemu zwę­żeniu oskrzeli i wzrostowi oporu przy oddychaniu, co wywołuje uczu­cie duszności, przyspieszenie częstości oddychania, niepokój, uczucie strachu. Objawy te ustępują samoistnie albo pod wpływem leczenia.

Przyczyną skurczu oskrzeli jest głównie reakcja alergiczna czynnika uczulającego, tj. alergenu pochodzącego z zewnątrz, z istniejącym w organizmie przeciwciałem, które powstało wsku­tek wielokrotnych kontaktów z alergenem. Można tu przeciwciało po­równać do zamka, a alergen do klucza; włożenie klucza do zamka po­woduje gwałtowną reakcję, która wywołuje rozpad pewnego typu ko­mórek (komórek tucznych) i uwolnienie pewnych substancji (mediato­rów reakcji alergicznej), inicjujących szereg reakcji doprowadzają­cych w konsekwencji do napadu astmatycznego.

Dlaczego tak się dzieje, że nie wszyscy, którzy stykają się z określo­nymi substancjami, wytwarzają owe przeciwciała? Otóż w populacji ludzkiej istnieje tylko pewien odsetek osób (ok. 10%), szczególnie ła­two wytwarzających wspomniane przeciwciała. Nazywa się ich osobnikami atopowymi. Ta skłonność może być dziedziczna.

Wśród wielu istniejących alergenów astmę oskrzelową najczęściej wywołują tzw. alergeny wziewne, tzn. dostające się do organiz­mu drogami oddechowymi, np. kurz domowy, pierze, sierść zwierząt domowych, pyłki roślin i pleśni. W kurzu domowym dominującym aler­genem są odchody malutkiego (o średnicy ok. 0,3 mm) pajęczaka z rodziny roztoczy. Znacznie rzadziej przyczyną astmy są in­ne alergeny, jak pokarmy i leki. Niektórzy zaliczają do alergenów pro­dukty przemiany bakterii (astma infekcyjna), ale nie ma co do tego całkowitej zgodności. Na podstawie tych poglądów pewne przy­padki zapalenia oskrzeli błędnie klasyfikowane są jako przypadki ast­my oskrzelowej.

Występowanie i przebieg. Astma oskrzelowa może pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej występuje już w dzieciństwie, a następ­nie w okresie przekwitania. Przebieg jej może być różny, od epizodycz­nych lekkich ataków duszności do ciężkiego inwalidztwa oddechowe­go. W przebiegu tej choroby mogą być okresy zupełnie wolne od napa­dów, stwarzające wrażenie całkowitego wyleczenia. Mogą być też sta­ny pogorszenia podczas infekcji układu oddechowego oraz przy ze­tknięciu się z różnymi drażniącymi substancjami chemicznymi, w cza­sie skażenia środowiska. W takiej sytuacji błona śluzowa oskrzeli sta­je się jakby lepiej przepuszczalna dla alergenów i mogą one sprawniej wnikać w głąb. Okres ciąży może wpływać rozmaicie na przebieg ast­my, na ogół jednak przebieg choroby w tym czasie ulega złagodzeniu.

Objawem astmy oskrzelowej jest nagle pojawiająca się duszność. Chory z trudem wciąga powietrze, a jeszcze trudniej jest mu je wytchnąć. Przyjmuje pozycję siedzącą lub stojącą, opiera ręce na stole lub krześle fiksując klatkę piersiową, co ułatwia mu oddychanie. Z daleka można słyszeć jego świszczący oddech. Może wystąpić zasinienie twarzy. Po pewnym czasie pojawia się kaszel i chory z tru­dem wykrztusza niewielką ilość szklistej, zbitej plwociny. Napad po­woli ustępuje.

  • Napad astmy jest uznany za stan naglący i wymaga szybkiej pomocy. Chory musi natychmiast przyjąć właściwe leki, jeśli takie ma, albo należy wezwać pogotowie ratunkowe; gdy ta pomoc nie jest skuteczna, konieczne jest przewiezienie chorego do szpitala.

Napady astmatyczne często pojawiają się w nocy, budząc chorego ze snu, przy czym typowe godziny ich występowania to pierwsza — druga po północy. Duszność pojawiająca się nad ranem, tuż przed obu­dzeniem, jest raczej typowa dla przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Leczenie. Bardzo ważne znaczenie w leczeniu astmy oskrzelowej ma wykrycie czynnika wywołującego objawy choroby. Pomaga tu wywiad z chorym, a potwierdzają rozpoznanie próby skór­ne z zestawem różnych alergenów. Próby te polegają na podaniu śród-skórnym — lub przez drobne zadrapanie — pewnej ilości substancji „podejrzanej” o wywoływanie objawów uczuleniowych. W przypadku uczulenia pojawia się w tym miejscu zaczerwienienie, niekiedy bąbel, z towarzyszącym swędzeniem skóry.

Leczenie astmy oskrzelowej jest kompleksowe i, ogólnie rzecz bio­rąc, dzieli się na leczenie napadu i leczenie między na­padami.

W czasie napadu stosuje się leki rozkurczające oskrzela i hor­mony kory nadnerczy. Leki te wzajemnie się uzupełniają. W ciężkim napadzie leki podawane są we wstrzyknięciach, w lekkim wystarczą leki podawane w postaci tabletek, czopków (np. aminofilina) lub w aerozolu (np. Salbutamol, Berotec). Bardzo duże zastosowanie znalazł tu

Intal, lek, który nie dopuszcza do rozpadu komórek tucznych i uwol­nienia mediatorów reakcji alergicznej.

Leczenie odczulające ma na celu wytworzenie tolerancji na dany alergen. Polega ono na wstrzykiwaniu coraz to większych dawek tego alergenu, tak że w końcu dochodzi do tolerowania dawek, z któ­rymi chory może zetknąć się w życiu codziennym.

Leczenie klimatyczne, zwłaszcza w warunkach wyso­kogórskich (1500-2000 m n.p.m.), jest bardzo korzystne. Powie­trze jest tam niemal wolne od alergenów wziewnych, a nadnercza wy­twarzają hormony w nadmiarze, co ma również duże znaczenie. Te dwa czynniki powodują, że w klimacie wysokogórskim bardzo wiele osób pozbywa się astmy zupełnie. W naszej strefie klimatycznej nie mamy możliwości leczenia sanatoryjnego na tej wysokości. W sanato­riach położonych niżej skutki leczenia nie są tak korzystne. W klimacie nadmorskim w okolicach pozbawionych wegetacji roślin na ogół dobrze czują się chorzy z sezonową pyłkową astmą, zwłaszcza w dni, w których wiatr wieje od morza.

Pewne znaczenie w leczeniu astmy oskrzelowej (aczkolwiek mało sprawdzone z punktu widzenia obiektywności wyników leczenia) może mieć leczenie akupunkturą i hipnozą.

Zapobieganie astmie oskrzelowej obejmuje cały szereg różnorakich działań. Są to działania polegające m.in. również na poradnic­twie małżeńskim (nierozsądne jest zawieranie małżeństw przez osoby dziedzicznie obciążone chorobami alergicznymi) i zawodo­wym (chorzy na astmę nie mogą pracować w zawodach narażających na dalsze uczulenia, np. w fabryce antybiotyków, we fryzjerstwie, piekarnictwie).

Bardzo duże znaczenie ma także odpowiednia organizacja ży­cia domowego, gdyż może zmniejszyć ryzyko uczulenia się lub częstotliwość występowania napadów astmy. Po zorientowaniu się, ja­ki czynnik jest przyczyną napadów, należy wyeliminować go z otocze­nia chorego. I tak w przypadku uczulenia na pierze należy zmienić poduszki na wypełnione gąbką syntetyczną, przy uczule­niu na kurz domowy odpowiednio urządzić mieszkanie (zlikwi­dować przedmioty chłonące kurz, np. dywany), często je odkurzać i wietrzyć. Przy uczuleniu na sierść zwierząt hodowanych w domu trzeba niekiedy podjąć bolesną decyzję pozbycia się zwierzęcia.

Przy uczuleniu na pyłki roślin można zmniejszyć ekspozy­cję na alergen, zmieniając miejsce pobytu (przenosząc się czasowo do strefy klimatycznej, gdzie pylenie roślin jeszcze nie wystąpiło albo już zakończyło się) lub jeśli jest to niemożliwe – unikając wychodzenia z domu. W okresie pylenia się roślin okna w domu powinny być za­mknięte w ciągu dnia, można je otwierać tylko w nocy, gdy ruch po­wietrza jest minimalny, i zamykać przed świtem.

Przy nietolerancji na aspirynę nie wolno używać nie tyl­ko tego leku, ale również prawie wszystkich innych leków przeciwbó­lowych i przeciwgorączkowych, ponieważ wywołują one nietolerancję podobnie jak polopiryna; zjawisko to nosi nazwę nietolerancji krzyżowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.