Biegunka i zaparcie

Częstość i rytm wypróżnień oraz konsystencja kału różnią się dość znacznie u poszczególnych zdrowych osób. Zależy to od wielu czynni­ków fizjologicznych i indywidualnych właściwości organizmu lu­dzkiego. Wśród nich przykładowo można wymienić: rodzaj pożywienia, ilość wypijanych płynów, aktywność fizyczną, charakter wykonywanej pracy, wrażliwość psychiczną, rozwój mięśni brzucha. Wobec tej osobniczej zmienności, definicja zaparcia i biegunki nastręcza pewne trud­ności. Kilka uformowanych wypróżnień na dobę nie oznacza bowiem biegunki, zaś jedno wypróżnienie na 3 dni nie musi być uważane za zaparcie. Często ważniejsze znaczenie ma zmiana dotychczasowego, właściwego dla danej osoby rytmu wypróżnień.

Zaparcie należy rozumieć jako zmniejszenie częstości wypróż­nień, uczucie wypełnienia odbytnicy i niekompletnej defekacji oraz zmniejszenie objętości i zwiększenie konsystencji stolca z potrzebą sil­nego parcia przy jego oddawaniu.

Biegunką nazywamy stan, w którym liczba wypróżnień zwiększa się ponad normę właściwą dla danej osoby, a stolce stają się płynne lub półpłynne i obfitsze niż dotychczas.

Obecność krwi w stolcu zawsze wymaga zbadania chorego przez specjalistę gastrologa, niezależnie od tego, czy objaw ten łączy się z biegunką, zaparciem czy normalnymi wypróżnieniami. To samo można powiedzieć o każdej zmianie rytmu wypróżnień trwającej dłużej niż kilka tygodni, zwłaszcza gdy dotyczy osoby po 40 r. życia.

Chudnięcie towarzyszące biegunce bądź zaparciu jest również objawem niepokojącym.

  • Ostra biegunka. Biegunka o nagłym początku, występująca u oso­by dotychczas zdrowej, jest najczęściej wywołana przez wirusy, bakte­rie i ich toksyny lub przez pierwotniaki. Zwykle przebiega ona z go­rączką, wymiotami oraz bólami mięśni i głowy. Jest to choroba krót­kotrwała (1 — 3 dni), o przebiegu samoograniczającym się. Badania ka­łu w celu wykrycia czynników zakaźnych nie są na ogół wykonywane, bowiem powrót do zdrowia trwa krócej niż analizy. Nie dotyczy to sytuacji, w której zachorowania występują masowo. Wówczas obowiązu­ją zasady i rygory ustalone przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

W biegunkach o ciężkim przebiegu, z krwią w stolcach lub przecią­gających się ponad 5 dni, konieczne jest badanie kału i krwi oraz tzw. rektoskopia (oglądanie końcowej części jelita grubego – odbyt­nicy i esicy za pomocą instrumentu optycznego). Często zachodzi po­trzeba wykonania badania radiologicznego jelita grubego (tzw. wlew doodbytniczy). Na ogół jest to jednak możliwe dopiero po złagodzeniu lub ustąpieniu ostrych objawów.

Leczenie ostrej biegunki polega na leżeniu w łóżku i przyjmo­waniu środków objawowo hamujących biegunkę. Ograniczenia diete­tyczne są o tyle zbędne, że w pierwszym dniu choroby występuje i tak wstręt do jedzenia i chorzy powstrzymują się od przyjmowania pokar­mu. Ze względu na utratę płynów z powodu biegunki i wymiotów nale­ży wypijać dość dużo płynów. Ponieważ u dzieci i osób starszych skut­ki odwodnienia mogą być groźne, zachodzi potrzeba badania składu elektrolitowego krwi takich chorych i stosowania dożylnych przetoczeń odpowiednich płynów. Ten sposób postępowania prowadzony jest również w biegunkach o ciężkim przebiegu, w których utrata płynów z wymiocinami i stolcem jest bardzo duża.

  • Przewlekła biegunka. Każda przewlekła biegunka, ciągła lub epi­zodyczna, trwająca tygodnie lub miesiące, wymaga przeprowadzenia badań specjalistycznych. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza wówczas, gdy biegunce towarzyszy gorączka, chudnięcie, domieszka krwi w stolcu lub anemia.

Biegunka bez tych objawów, występująca u osób w dobrym stanie ogólnym i zwykle w pierwszej połowie dnia, jest najczęściej wyrazem niegroźnych zaburzeń czynnościowych (tzw. zespół drażliwego jelita). Przyczyną tych zaburzeń jest nieprawidłowa kurczliwość je­lit. Podobnie może przebiegać biegunka w następstwie wybiór­czej nietolerancji niektórych pokarmów, np. mleka krowiego. Przebieg kliniczny biegunki nie może być jednak podstawą do wykluczenia innych chorób, takich jak zapalenia, uchyłki, nowo­twory, choroby bakteryjne.

Zaparcie jest powszechną bolączką ludzi żyjących w krajach o wy­sokim stopniu uprzemysłowienia, dlatego przyczyn tej dolegliwości upatruje się w czynnikach cywilizacyjnych i kulturowych. Zalicza się do nich: żywienie ubogie we włókna roślinne i resztki pokarmowe, ma­łą aktywność fizyczną, nerwowy tryb życia i tłumienie odruchu defe­kacyjnego. Pożywienie współczesnego człowieka ulega niemal całko­witemu strawieniu w przewodzie pokarmowym i wchłonięciu. Ilość niestrawionych resztek jest mała i tworzy niewielką objętościowo ma­sę — na tyle skąpą, że nie stanowi ona dostatecznego bodźca do wzbu­dzenia odpowiednio żywej perystaltyki jelit. Resztki pokarmowe prze­suwają się wolno i długo zalegają, wskutek czego powstają warunki do ich odwodnienia i ostatecznie do wytworzenia suchego, zbitego ka­łu. Nadmierna kurczliwość jelita wywołana nerwowym trybem życia sprzyja zaleganiu kału.

Odruch defekacyjny, odczuwany jako potrzeba oddania stolca, powstaje w wyniku rozciągania bańki odbytnicy przez zwięk­szoną objętość stolca. Odruch ten podlega świadomej kontroli i w pewnych granicach może być dowolnie hamowany. Częste tłumienie odruchu z powodu pośpiechu, skrępowania, niedostępności urządzeń sanitarnych czy ich niskiego poziomu, powoduje utrwalone osłabienie wrażliwości bańki odbytnicy na rozciąganie, wskutek czego nawet prawidłowa lub zwiększona objętość stolca może nie wywołać odruchu defekacyjnego. Powstrzymywanie się od wypróżnienia zdarza się także z obawy przed bólem w przypadkach zmian w okolicy odbytu, takich jak hemoroidy, szczeliny, ropnie czy owrzodzenia. W odruchu defeka­cyjnym ważną rolę odgrywa prawidłowo rozwinięta mięśniówka brzu­cha. Jej osłabienie utrudnia wydalanie kału sprzyjając zaparciu.

Zaparcie może być wywołane również przez inne choroby przewodu pokarmowego (w tym choroby nowotworowe), przez depresję psychicz­ną, choroby neurologiczne, endokrynologiczne, zaburzenia metabolicz­ne, leki itp. W przypadku wątpliwości co do przyczyny zaparcia wska­zana jest porada lekarska. Jeżeli zaparcie pojawia się po raz pierwszy po 40 r. życia lub gdy w stolcu obecna jest krew, badanie lekarskie jest konieczne.

W leczeniu zaparcia zaleca się dietę zawierającą razowe pieczy­wo, obfitą w jarzyny i owoce, a w razie potrzeby wzbogaconą otrębami pszennymi. Wskazane jest zwiększone przyjmowanie płynów. Wzmożo­na aktywność fizyczna i wyleczenie bolesnych zmian około odbytniczych oraz świadome unikanie sytuacji tłumiących odruch defekacyj­ny mają również bardzo duże znaczenie. W razie potrzeby można okre­sowo stosować środki przeczyszczające. Jednak z biegiem czasu sku­teczność ich maleje i zachodzi potrzeba zwiększania dawki dla osiąg­nięcia pożądanego efektu, a długotrwałe leczenie wysokimi dawkami nieuchronnie sprowadza objawy uboczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.