Czynniki ryzyka choroby wieńcowej

Czynniki sprzyjające wystąpieniu choroby wieńcowej określa się zwykle jako tzw. czynniki ryzyka lub czynniki zagro­żenia tą chorobą. Wpływ tych czynników na zachorowalność został wykazany w toku badań epidemiologicznych, zajmujących się oceną częstości występowania choroby wieńcowej oraz jej zależności od róż­nych czynników wewnątrz- i zewnątrzpochodnych.

Do najważniejszych czynników ryzyka choroby wieńcowej zalicza się:

  1. zaburzenia gospodarki tłuszczowej,
  2. nadciśnienie tętnicze
  3. palenie tytoniu.

Stwierdzono, że obecność każdego z tych czynników zwiększa co najmniej dwukrotnie ryzyko zachorowania na tę chorobę. Jeżeli występują one łącznie, ry­zyko to jest kilkakrotnie większe.

Do innych znanych czynników ryzyka należą:

  1. nieprawidłowy sposób odżywiania, a szczególnie nadmierna zawartość tłuszczów nasy­conych (zwierzęcych) w diecie,
  2. otyłość,
  3. cukrzyca,
  4. siedzący tryb życia
  5. brak odpowiedniej aktywności fizycznej.

Niektórzy autorzy postulują znaczenie typu osobowości, określanego jako typ A i charakteryzującego się: stałym pośpiechem, poczuciem nad­miernej odpowiedzialności, agresywnością, potrzebą rywalizacji i sil­nie wyrażonym poczuciem współzawodnictwa. Niewątpliwe znaczenie mają też wpływy genetyczne, czego wyrazem jest częstsze występowanie choroby wieńcowej w tych samych rodzinach i wcześniej­sze jej ujawnianie się u osób ze szczególnie dużym obciążeniem rodzin­nym.

Wśród czynników ryzyka choroby wieńcowej u kobiet wymienia się ostatnio także regularne zażywanie doustnych środków an­tykoncepcyjnych. Ryzyko to jest stosunkowo niewielkie u ko­biet w młodszym wieku, jeśli nie występują inne czynniki sprzyjające rozwojowi choroby wieńcowej, wzrasta natomiast u kobiet po 40 r. ży­cia, a także wcześniej, jeżeli współistnieją inne czynniki ryzyka, zwła­szcza palenie papierosów.

Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej i ich wczesne wyk­rycie ma szczególnie duże znaczenie praktyczne, stanowi bowiem pod­stawę do podjęcia tzw. prewencji pierwotnej, tj. postępowa­nia zmierzającego do zmniejszenia ryzyka zachorowania na tę chorobę u osób szczególnie do niej predysponowanych. U osób z już istniejącą chorobą rozpoznanie i wyeliminowanie czynników ryzyka może złago­dzić przebieg choroby i zapobiec jej powikłaniom (tzw. prewencja wtórna).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.