Kardiowersja elektryczna i sztuczna stymulacja serca

  • Kardiowersja elektryczna

Kardiowersja elektryczna, czyli defibrylacja synchroni­zowana, polega na zastosowaniu bodźca elektrycznego w taki spo­sób, aby wypadał on w momencie pełnego pobudzenia mięśnia komór, „odróżnianego” przez aparat po załamku R elektrokardiogramu. Defibrylację synchronizowaną stosuje się do leczenia napadów częstoskur­czu, a zwłaszcza migotania przedsionków. „Trafienie” bodźca w odpo­wiednim czasie pozwala uniknąć migotania komór, które mogłoby być wywołane przez impuls elektryczny użyty przypadkowo w czasie dużej nadwrażliwości mięśnia komory.

Kardiowersja elektryczna jest wysoce skutecznym i bezpiecznym sposobem leczenia zaburzeń rytmu, musi być jednak wykonana w szpi­talu w chwilowym uśpieniu.

  • Sztuczna stymulacja serca

Sztuczna stymulacja serca polega na dostarczeniu z zewnątrz, przez założoną do prawej komory serca elektrodę, brakujących impulsów elektrycznych, niezbędnych do zapewnienia rytmicznej i prawidłowo częstej pracy serca. Impulsy mogą być doprowadzone ze stymulatora zewnętrznego, jeśli stymulacja jest czasowa. Przy stymulacji stałej, stymulator zasilany ze specjalnych og­niw jest wszczepiany pod skórę w okolicy serca na okres 3 — 10 lat, co zapewnia stabilność pracy tego narządu. Zabieg wszczepienia stymulatora jest przeprowadzany w specjalistycznych ośrodkach w znieczuleniu miejscowym pod kontrolą rentgenowską.

Chory ze wszczepionym stymulatorem może i powinien prowadzić normalny tryb życia, z tym że musi codziennie kontrolować częstość pracy serca poprzez mierzenie tętna na przegubie ręki. W razie wątpli­wości powinien sprawdzić częstość impulsów stymulatora przykłada­jąc nad nim radio tranzystorowe i licząc dobrze słyszalne, rytmiczne trzaski. Zwolnienie pracy stymulatora o więcej niż 2 uderzenia na mi­nutę (zaprogramowana częstość pracy jest podana w specjalnej ksią­żeczce) wymaga sprawdzenia we właściwej poradni kontroli stymula­torów, ponieważ może świadczyć o rozładowywaniu się baterii i ko­nieczności wymiany stymulatora.

Niezbędne jest dokładne przestrzeganie terminów badań kontrol­nych wyznaczonych przez poradnię, żeby uniknąć konieczności nagłej wymiany stymulatora.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.