Choroby rdzenia nadnerczy

W rdzeniu nadnerczy wytwarzane są hormony o budowie amin katecholowych: noradrenalina i adrenalina. Noradre­nalina jest wydzielana także w obrębie zakończeń nerwowych wegeta­tywnego układu współczulnego i spełnia rolę neuroprzekaźnika w ośrodkowym układzie nerwowym. Aminy katecholowe lub katecholaminy są hormonami pierwszej linii obrony w sytuacjach zagroże­nia stałości środowiska wewnętrznego, przede wszystkim w wypadku nadmiernego obniżenia ciśnienia krwi i spadku stężenia glukozy.

  • Guz chromochłonny nadnerczy

Jest to nowotwór wytwarzający w nadmiarze katecholaminy, wywodzący się z rdzenia nadnerczy albo z pozanadnerczowej tkanki chromochłonnej zwojów nerwowych. Lokalizacja pozanadnerczowa guza zdarza się w ok. 10% przypadków. Jest to zazwyczaj nowotwór łagodny i tylko u 10% chorych ma charakter złośliwy.

Działanie katecholamin zależy od wiązania się ich ze swoistymi re­ceptorami w narządach, określanymi jako receptory alfa- i beta-adrenergiczne. Obraz kliniczny zależy od rodzaju i ilości wydzielanych hormonów. Noradrenalina podnosi głównie ciśnienie krwi, nato­miast adrenalina wpływa w większym stopniu na procesy meta­boliczne.

Objawami najczęstszymi guza jest nadciśnienie tętnicze napado­we albo utrwalone (ok. 0,5% wszystkich przypadków nadciśnienia), przyspieszone tętno, wzmożona potliwość, drżenie rąk, blednięcie skó­ry, niepokój, mdłości, bóle brzucha i klatki piersiowej. Mogą też wy­stępować objawy uszkodzenia mięśnia sercowego, z cechami niedokr­wienia, oraz osłabienie perystaltyki jelit, z zaparciami stolca. W po­nad połowie przypadków ciśnienie krwi obniża się w pozycji stojącej. Częstym objawem jest też podwyższony poziom glukozy we krwi (hiperglikemia).

Rozpoznanie opiera się głównie na stwierdzeniu zwiększonego stężenia katecholamin we krwi lub zawartości katecholamin i ich me­tabolitów w moczu zebranym w umownym czasie. Przy nadciśnieniu napadowym badania te wykonuje się w czasie takiego napadu i bez­pośrednio po nim. Poza tym wykonuje się ultrasonografię, arteriografię, tomografię komputerową lub scyntygrafię nadnerczy.

Leczenie jest wyłącznie operacyjne, po odpowiednim przygoto­waniu farmakologicznym lekami blokującymi receptory adrenergiczne. Leki te w sposób krótkotrwały eliminują ujemne skutki działania na organizm nadmiaru katecholamin, jednak nie mogą zastąpić lecze­nia przyczynowego, jakim jest zabieg chirurgiczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.