Powstawanie komórek krwi

U człowieka po okresie życia płodowego komórki krwi powstają w szpiku kostnym w procesie krwiotworzenia, czyli hemopoezy. Wszystkie komórki krwi, a więc erytrocyty, czyli krwinki czerwone, granulocyty, monocyty i płytki krwi wywodzą się ze wspól­nej komórki macierzystej zwanej przez niektórych badaczy komór­ką pnia. Z tej samej komórki, również w szpiku, powstają lim­focyty, czyli komórki należące także do układu chłonnego.

Hemopoetyczne komórki macierzyste odznaczają się zdolnością rea­gowania na specyficzne bodźce powodujące zmianę własności komórki macierzystej i skierowanie jej na drogę prowadzącą do określonej linii komórkowej. Bodźcami tymi są różne, nie zawsze już poznane, sub­stancje chemiczne pochodzące z wewnątrz lub zewnątrz organizmu.

Bodźcem „popychającym” komórkę macierzystą np. w kierunku układu krwinek czerwonych jest erytropoetyna — hormon powstający w nerkach w zależności od stężenia tlenu w krwi dopływającej do tkanki nerkowej. Im mniej jest tlenu we krwi dopływającej do nerek, czy to z powodu niższego ciśnienia tlenu w atmosfe­rze otaczającej (np. w wysokich górach) czy też mniejszej liczby krwi­nek czerwonych przenoszących tlen we krwi krążącej (na skutek krwotoku czy rozpadu krwinek), tym więcej wytwarza się erytropoetyny i tym więcej komórek macierzystych zaczyna przechodzić do grupy tzw. komórek ukierunkowanych, z których powstają ko­mórki prekursorowe erytrocytów. Jest to fizjologiczny proces uzupełniania niedoborów. Podobne mechanizmy powodują kierowanie komórek macierzystych do układów pozostałych komórek krwi.

Przemiany wyzwalane w komórkach macierzystych przez działanie określonych bodźców noszą nazwę różnicowania. U jego podłoża leży nabieranie przez komórkę zdolności wytwarzania białka specy­ficznego dla danej linii komórkowej (np. hemoglobiny w krwinkach czerwonych). Zahamowanie procesu różnicowania lub zniszczenie ko­mórek macierzystych przez jakiś czynnik szkodliwy uniemożliwia krwiotworzenie. Tak może się stać pod wpływem promieniowania joni­zującego, różnych substancji chemicznych i leków. Uszkodzenie takie może nastąpić na każdym etapie krwiotworzenia i dojrzewania komó­rek krwi, powodując niedobór określonych elementów krwi. Wiele szkodliwych substancji, na które narażony jest człowiek (trucizny przemysłowe), hamuje podziały komórkowe uniemożliwiając dalszy rozwój komórek.

Komórki macierzyste, które odpowiedziały na bodziec i zaczęły się różnicować, tracą swoje wielopotencjalne właściwości i są zdolne tyl­ko do tworzenia jednego rodzaju komórek. Nadmierna utrata komórek macierzystych przez stałe różnicowanie na skutek działania intensy­wnego strumienia bodźców może również doprowadzić do wyczerpania zdolności szpiku do odtwarzania układu krwiotwórczego. Dzieje się tak, gdy zostanie zachwiana równowaga między różnicowaniem komó­rek macierzystych a ich rozmnażaniem się, czyli zdolnością do uzupeł­niania własnej populacji. Wszystkie te procesy w warunkach fizjolo­gicznych podlegają ścisłej kontroli biologicznych mechanizmów wy­równawczych.

Nieprawidłowe bodźce lub dziedziczna wada genetyczna komórek mogą spowodować niekontrolowany rozrost komórek i ich jednostron­ne różnicowanie. Prowadzi to do poważnych chorób obejmowanych ogólnym pojęciem zespołów rozrostowych układu krwio­twórczego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.