Zespół nerczycowy

Zespół nerczycowy jest to stan chorobowy spowodowany nad­mierną utratą białka z moczem wskutek zwiększonej przepuszczalnoś­ci błony sączącej kłębuszków nerkowych. Może występować w bardzo licznych chorobach, najczęściej jednak w różnych postaciach zapale­nia kłębuszków nerkowych (pierwotne glomerulopatie), we wtórnych zapaleniach kłębuszków nerkowych w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej (kolagenozy), w cukrzycy, zatruciu ciążowym, różnych nowotworach, zakażeniach wirusowych (np. wirusem zapalenia wątro­by B), zaburzeniach krążenia (zaciskającym zapaleniu osierdzia), w stanach uczuleniowych (na jad pszczeli, jad węży, pyłki mleczy, nie­które leki), przy odrzuceniu przeszczepionej nerki.

Objawy. Zespół nerczycowy pełnoobjawowy cechuje się dużym białkomoczem – przekraczającym 3,5 g/dobę, obniżeniem poziomu al­bumin w surowicy krwi (hipoalbuminemia — poniżej 362 /mmol/1 — 2,5 g%), obniżeniem poziomu białka całkowitego w surowicy krwi (hipoproteinemia), podwyższeniem poziomu cholesterolu w surowicy krwi (hipercholesterolemia — powyżej 6,5 mmol/1 — 250 mg%), obecnością substancji tłuszczowatych w moczu (lipiduria), obrzękami i przesięka­mi do jam ciała (otrzewna, opłucna, osierdzie). Objawy te mogą wystę­pować w bardzo różnych kombinacjach, co daje bardzo zróżnicowany obraz kliniczny tego zespołu.

Zespołowi nerczycowemu mogą towarzyszyć liczne powikłania, wywołane zmianami w biochemicznym składzie organizmu. Należą tu m.in. nadciśnienie tętnicze, niedobór potasu z obniżeniem jego stęże­nia w surowicy krwi (jako wyraz wtórnego, nadmiernego wydzielania aldosteronu przez korę nadnerczy), ostra przednerkową niewydolność nerek.

Niekiedy pojawiają się tzw. przełomy brzuszne w postaci rozlanych, silnych bólów brzucha, którym towarzyszyć mogą wymioty. Przyczyna ich nie jest jasna, ustępują one zazwyczaj bez leczenia i nie stanowią wskazań do interwencji chirurgicznej.

Do powikłań należą zakrzepy w układzie żylnym. Zakrzepy w żyłach nerkowych mogą nasilać białkomocz i tym samym przyczyniać się do pogłębienia zaburzeń biochemicznych i klinicznych zespołu nerczycowego. Fragmenty skrzeplin, odrywając się z miejsca ich powstawania i wędrując przez układ żylny, mogą powodować zatory w płucach, któ­re często stanowią zagrożenie życia chorego.

Rozpoznanie i różnicowanie pełnoobjawowego zespołu nerczycowego nie nastręcza trudności, zwłaszcza jeśli istnieje wy­raźny związek czasowy pomiędzy jego wystąpieniem i uprzednim za­działaniem określonego czynnika, np. ukąszenie przez pszczołę. Czę­sto jednak do ustalenia rozpoznania niezbędne jest wykonanie biopsji nerki.

Leczenie. Podstawą leczenia zespołu nerczycowego jest stosowa­nie diety wysokobiałkowej (1,5 — 2 g/kg masy ciała). Leczenie farmako­logiczne polega na zwalczaniu choroby podstawowej i objawów same­go zespołu.

Rokowanie zależy od rodzaju choroby podstawowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.