Podział skaz krwotocznych

Zależnie od tego, jakiego ogniwa układu krzepnięcia dotyczy uszko­dzenie, wyróżnia się skazy krwotoczne:

  1. z niedoboru osoczowych czynników krzepnięcia,
  2. płytkowe,
  3. naczy­niowe,
  4. o charakterze mieszanym,
  5. zespół śródnaczyniowego wykrzepiania
  6. z aktywacji fibrynolizy.

Ponadto skazy można podzielić na wrodzone, czyli dziedzicz­ne, oraz nabyte, występujące na ogół w przebiegu różnych chorób ogólnoustrojowych, np. zakażeń, uszkodzeń wątroby, chorób immuno­logicznych, zatruć. Najczęściej skazy wrodzone zależą od niedo­boru lub wady jednego określonego czynnika układu hemostazy, co spowodowane jest wadą w układzie genetycznym, skazy nabyte zaś od braku lub wadliwego funkcjonowania kilku czynników czy me­chanizmów naraz.

U dzieci do najczęstszych skaz krwotocznych, zarówno dziedzicz­nych jak i nabytych, należą skazy małopłytkowe (spowodowane naj­częściej brakiem lub obniżeniem liczby płytek krwi) oraz skazy z nie­doboru osoczowych czynników krzepnięcia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.