Nadciśnienie pierwotne

Nadciśnienie pierwotne, samoistne, zwane też chorobą nadciśnieniową, jest najbardziej rozpowszechnioną postacią nad­ciśnienia tętniczego. Występuje ono u ok. 90% osób dorosłych z pod­wyższonym ciśnieniem krwi, co oznacza, że na 10 chorych z nadciśnieniem tętniczym u 9 ma ono charakter pierwotny.

Przyczyna nadciśnienia pierwotnego nie jest znana. U części chorych udaje się wykryć zaburzenia w funkcjonowaniu pewnych me­chanizmów biorących udział w regulacji ciśnienia krwi, nie wykazano jednak, aby któryś z nich miał decydujący wpływ na rozwój choroby. Ważne znaczenie zdaje się mieć czynnik genetyczny, na co wskazuje m.in. częstsze występowanie nadciśnienia pierwotnego w tych samych rodzinach. Wiele informacji świadczy także o istotnym wpływie różnych czynników środowiska zewnętrznego, m.in. trybu ży­cia, rodzaju wykonywanej pracy, powtarzających się napięć nerwo­wych, sposobu odżywiania itp. Szczególne znaczenie ma przypuszczal­nie ilość soli spożywanej z pożywieniem. Jest prawdopo­dobne, że nadmiar soli wywołuje nadciśnienie u osób genetycznie predysponowanych do jego rozwoju. Czynnikiem sprzyjającym wystą­pieniu choroby jest otyłość. Otyłość i nadciśnienie często ze sobą współistnieją. Podobnie jak nadciśnienie, również otyłość ma niejed­nokrotnie podłoże genetyczne.

Objawy i przebieg choroby. Nadciśnienie pierwotne może wystą­pić w każdym wieku, przeważnie jednak ujawnia się w 30 – 40 latach życia, częściej u kobiet. Jego przebieg może być różny. W początko­wych okresach może nie powodować żadnych objawów subiektywnych ani obiektywnych, a podwyższone ciśnienie krwi bywa często wykry­wane przypadkowo, podczas okresowych badań kontrolnych albo w czasie badania lekarskiego z innych przyczyn. Bezobjawowy przebieg choroby może trwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Nie­którzy skarżą się na bóle głowy lub nadmierną pobudliwość nerwową, są to jednak objawy mało charakterystyczne i nie zawsze wykazują zależność od wysokości ciśnienia krwi.

Czasami nadciśnienie od początku może mieć charakter utrwalony. Częściej jednak wzrost ciśnienia krwi ma w początko­wych okresach.choroby charakter niestały i występuje jedynie w pew­nych sytuacjach, zwłaszcza w warunkach zwiększonego napięcia ner­wowego, zmęczenia, przepracowania. Nierzadko zdarza się, że ciśnie­nie krwi mierzone w przychodni jest podwyższone, a w warunkach do­mowych – prawidłowe. Takie nadciśnienie określane bywa jako graniczne, a w praktyce często jako chwiejne. W tym okresie szczególnie przydatne mogą być pomiary ciśnienia krwi w domu cho­rego i w jego zakładzie pracy, pozwalają one bowiem na pełniejszą ocenę „zachowania się” ciśnienia w warunkach normalnej aktywnoś­ci życiowej i zawodowej.

Nie leczone nadciśnienie prowadzi zwykle do zmian w układzie sercowo-naczyniowym, które mogą wystąpić po różnym czasie trwania choroby. Wpływ podwyższonego ciśnienia na naczynia krwionośne najlepiej i najwcześniej pozwala ocenić badanie dna oka. We wczesnych okresach nad­ciśnienia obraz dna oka może być prawidłowy. W miarę jednak postę­pu choroby pojawiają się zmiany, których charakter i nasilenie na ogół zależą od wysokości i stopnia zaawansowania nadciśnienia. Po­wtarzane w pewnych odstępach czasu, badanie dna oka umożliwia śle­dzenie rozwoju choroby oraz ocenę skuteczności stosowanego lecze­nia. Pozwala także na wczesne rozpoznanie tzw. nadciśnienia złośliwego, ciężkiej postaci nadciśnienia tętniczego, wymagającej natychmiastowego i aktywnego leczenia.

Do innych negatywnych skutków nadciśnienia tętniczego należy jego wpływ na serce. Nadciśnienie wzmaga pracę lewej komory serca, która podczas skurczu musi pokonać większy opór w czasie wyrzucania krwi do układu tętniczego. W przebiegu długotrwa­łego nadciśnienia, zwłaszcza gdy nie jest ono leczone, dochodzi prze­ważnie do przerostu lewej komory serca, a z biegiem czasu — jeżeli sytuacja taka trwa nadal – do dalszego upośledzenia jej czynności i do stanu określanego jako niewydolność krąże­nia.

Nadciśnienie jest też jednym z głównych czynników sprzyjających występowaniu choroby wieńcowej – należy ono do tzw. czynników ry­zyka tej choroby. Przyczynia się ono zarówno do szybsze­go rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, jak i do zmian w mięśniu lewej komory spowodowanych jej przerostem. Oba czynniki mogą sprzyjać zaburzeniom ukrwienia mięśnia sercowego, które u chorych z nadciśnieniem spotykane są częściej i występują wcześniej niż u osób z normalnym ciśnieniem krwi.

Zaawansowane, a zwłaszcza nie leczone nadciśnienie może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek. U ok. 1 — 2% chorych dochodzi do rozwo­ju nadciśnienia złośliwego. Jest to szczególnie ciężka postać choroby, charakteryzująca się znacznie podwyższonymi wartościami ciśnienia krwi, wybitnie nasilonymi zmianami na dnie oczu oraz szyb­ko postępującym uszkodzeniem naczyń krwionośnych i innymi groź­nymi powikłaniami.

Rokowanie w nadciśnieniu złośliwym nieleczonym jest bardzo poważne. W wypadku podjęcia szybkiego i energicznego leczenia, zwy­kle w warunkach szpitalnych, jest ono znacznie lepsze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.