Choroby krwi i układu krwiotwórczego

Choroby krwi i układu krwiotwórczego są przedmiotem zaintereso­wań hematologii. Hematologia jest zarazem specjalnością klinicz­ną, należącą do rozległej dziedziny chorób wewnętrznych, i nauką zaj­mującą się fizjologią, biochemią i morfologią komórek krwi, układu krwiotwórczego, węzłów chłonnych i śledziony. W zakres hematologii wchodzi również proces krzepnięcia krwi i jego zaburzenia.

Do chorób krwi i układu krwiotwórczego należą zarówno stany cho­robowe powstające na skutek niedoboru krwinek czerwonych, białych i płytek krwi lub rozrostu nieprawidłowych komórek w układzie krwiotwórczym i węzłach chłonnych, jak i zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi, powodujące skłonność do krwawień, czyli tzw. skazy krwotoczne.

Każda niekorzystna zmiana we krwi odbija się na czynnościach róż­nych — zwykle wielu — narządów w organizmie człowieka, powodu­jąc zachwianie równowagi ustroju. Często zatem objawami chorób krwi są dolegliwości ze strony innych układów, np. bóle głowy, różne dolegliwości serca, bóle kości, gorączka itp. Z kolei we krwi, która przepływa przez wszystkie tkanki organizmu,odbijają się, jak w zwierciadle, wszystkie nieprawidłowości występujące w innych narzą­dach. Niedokrwistość np. nie musi być objawem choroby ukła­du krwinek czerwonych, a może rozwijać się na skutek choroby wą­troby, nerek czy stawów. Zwiększenie liczby krwinek bia­łych we krwi jest często sygnałem stanu zapalnego rozgrywającego się gdzieś w organizmie. Dlatego też badania krwi są dla lekarza pod­stawowymi badaniami laboratoryjnymi. Każdy nieprawidłowy wynik badania krwi jest bowiem skutkiem zaistniałej nieprawidłowości w sa­mej krwi, w układzie krwiotwórczym lub poza nimi, w innych narzą­dach organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.