Nadciśnienie objawowe

U niewielkiej liczby osób, nie przekraczającej 10% wszystkich cho­rych z podwyższonym ciśnieniem krwi, występuje tzw. nadciśnie­nie objawowe, zwane też nadciśnieniem wtórnym. Może ono być wywołane różnymi przyczynami, najczęściej jednak choroba­mi nerek, chorobami gruczołów dokrewnych, zwłaszcza nadnerczy, oraz wadami rozwojowymi naczyń. Od nadciśnienia pierwotnego różni się tym, że podwyższone ciśnienie krwi stanowi jedynie objaw (stąd nazwa: nadciśnienie objawowe) w przebiegu innych chorób o znanej etiologii i określonym obrazie klinicznym i jest w stosunku do nich zjawiskiem wtórnym (stąd nazwa: nadciśnienie wtórne). Niektóre z tych chorób, jak zwężenie tętnicy nerkowej, guzy nadnerczy, zwężenie cieśni aorty są leczone operacyjnie. Dlatego też nadciśnienie towarzy­szące tym chorobom jest określane jako potencjalnie usuwalne.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe to najczęstsza postać nadciś­nienia objawowego o potencjalnie usuwalnej przyczynie, stanowiąca ok. 2 – 3% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego. Przy­czyną są zmiany w tętnicy nerkowej (jednej lub w obu), powodujące zwężenie jej światła i ograniczenie przepływu przez nią krwi. W na­stępstwie dochodzi do niedokrwienia nerki, co z kolei powoduje akty­wację nerkowego mechanizmu podnoszącego ciśnienie krwi; mówi się, że nerka staje się „presyjna”. Mechanizm ten polega na zwiększonym wytwarzaniu w niedokrwionej nerce enzymu proteolitycznego — reni- ny, która działa na znajdujący się we krwi substrat białkowy — angiotensynogen, w wyniku czego powstaje tzw. angiotensyna I.

Jest to substancja o charakterze dekapeptydu, tj. składająca się z 10 aminokwasów, nie mająca aktywności biologicznej. Pod wpływem znajdującego się we krwi enzymu, zwanego enzymem przekształcają­cym (konwertującym), angiotensyna I ulega przekształceniu w angiotensynę II – hormon peptydowy (oktapeptyd) o bardzo silnym działa­niu podnoszącym ciśnienie krwi.

Przyczyną zmian zwężających światło tętnic nerkowych u osób dorosłych jest przede wszystkim miażdżyca, następnie dysplazja, a w rzadkich przypadkach proces zapalny toczący się w tętnicach, ucisk z zewnątrz bądź inne powody.

Zmiany miażdżycowe umiejscowione są zwykle w pobliżu odejścia tętnicy nerkowej od aorty. Mają one charakter tzw. bla­szek miażdżycowych, na które może nawarstwiać się zakrzep prowadzący do całkowitego zamknięcia światła tętnicy, czyli do jej niedrożności. Zmiany miażdżycowe są główną przyczyną zwęże­nia tętnic nerkowych u osób w średnim i starszym wieku, tj. w wieku, w którym rozwój procesu miażdżycowego jest już mniej lub bardziej wyrażony, i dotyczą częściej mężczyzn niż kobiet.

Dysplazja tętnic nerkowych są to zmiany w ścianie tętnic o różnym charakterze, rozwijające się na podłożu wrodzonym i umiej­scowione zwykle w bardziej obwodowych częściach tętnic. Występuje przeważnie w młodym wieku, zwłaszcza u kobiet. Stanowi przyczynę 1/3 rejestrowanych przypadków nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.

Objawy zwężenia tętnicy nerkowej są stosunkowo niewielkie i nie pozwalają na pewne rozpoznanie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego na podstawie zwykłego badania lekarskiego. Obraz kliniczny tego nadciśnienia może nie różnić się istotnie od obrazu nadciśnienia pier­wotnego, a odróżnienie obu postaci jest często możliwe dopiero po wykonaniu odpowiednich badań pomocniczych.

Chorzy z podejrzeniem zwężenia tętnicy nerkowej poddani są zwy­kle badaniom umożliwiającym ocenę stanu anatomicznego i czynnoś­ciowego nerek. Do najczęściej wykonywanych badań nale­ży urografia, a zwłaszcza urografia minutowa, polegająca na wy­konaniu serii zdjęć radiologicznych w ciągu pierwszych minut po do­żylnym wstrzyknięciu środka cieniującego. Inna grupa badań oparta jest na technice izotopowej; należą do nich m.in. renografia izo­topowa oraz scyntygrafia dynamiczna nerek. Badaniem o de­cydującym znaczeniu dla oceny stanu anatomicznego tętnic nerko­wych i wykrycia ich zwężenia jest badanie naczyniowe, czyli arteriografia nerkowa. Polega ono na wprowadzeniu, zwykle przez tętnicę udową, do aorty specjalnego cewnika, przez który podaje się odpowiednią ilość środka cieniującego, a następnie wyko­nuje w określonych odstępach czasu serię zdjęć radiologicznych.

Chorzy, którzy mają być leczeni chirurgicznie, poddawani są też nie­kiedy cewnikowaniu żył nerkowych w celu określenia ak­tywności reniny w próbkach krwi pobranych z każdej nerki z osobna. Badanie to jest przeprowadzane tylko wówczas, gdy nie ma pewności, czy zwężenie tętnicy nerkowej jest istotnie przyczyną istniejącego nad­ciśnienia i czy operacja spowoduje normalizację ciśnienia krwi. Odpo­wiednio wyższa aktywność reniny we krwi pobranej z żyły nerkowej po stronie zwężenia przemawia z dużym prawdopodobieństwem za związkiem nadciśnienia ze zwężeniem tętnicy.

Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego może być chirur­giczne lub zachowawcze, za pomocą leków obniżających ciśnienie krwi (hipotensyjnych). Leczenie chirurgiczne polega na wy­konaniu przeszczepu tętniczego, poszerzeniu tętnicy lub jej udrożnie­niu.

Ostatnio stosowana jest metoda polegająca na rozszerzeniu zwężo­nego odcinka tętnicy nerkowej za pomocą wprowadzonego przez tętni­cę udową specjalnego cewnika zakończonego balonikiem (tzw. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka lub przezskórna wewnątrzna­czyniowa plastyka tętnic). Wybór metody leczenia zależy od wieku i ogólnego stanu chorego, od umiejscowienia i rodzaju zmian w tętni­cach nerkowych, a także od charakteru nadciśnienia i wysokości ciś­nienia krwi.

Nadciśnienie tętnicze w chorobach nadnerczy nie przekracza 1% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego. Może ono towa­rzyszyć guzowi chromochłonnemu rdzenia nadnerczy lub zespołowi Conna oraz zespołowi Cushinga (choroby kory nadnerczy). Choroby te należą do rzadkich przyczyn nadciśnienia, wywołują jednak bardzo charakterystyczne objawy i rozpoznane w porę dają się zwykle całko­wicie wyleczyć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.