Leczenie hormonami kory nadnerczy

Mimo że syntetyczne hormony kory nadnerczy (leki steroidowe) sto­suje się w medycynie od prawie 40 lat, mechanizm ich działania nie jest całkowicie poznany. Leki te w znacznym stopniu tłumią odczyn zapalny, a przez zahamowanie produkcji limfocytów wpływają na od­czyny immunologiczne. Wpływają również dezintegrująco na tkankę łączną. Te cechy są korzystne w leczeniu wielu chorób układu odde­chowego.

Leki steroidowe są podawane dożylnie w stanach naglących (np. na­pad astmatyczny) oraz domięśniowo lub doustnie w sposób stały albo przerywany w ciężkich przypadkach astmy, w leczeniu włóknienia płuc, sarkoidozy, płucnych odczynów polekowych i innych.

Decyzję o podjęciu leczenia hormonami kory nadnerczy podejmuje zawsze lekarz po wnikliwym przeanalizowaniu stanu chorego. Lecze­nie, zwykle długotrwałe, polega na codziennym stosowaniu leku w po­staci tabletek lub zastrzyków albo raz na kilka tygodni preparatu o przedłużonym działaniu w postaci wstrzyknięcia. W niektórych przy­padkach leki mogą być też podane w postaci wziewnej.

W trakcie leczenia obowiązują pewne rygory dotyczą­ce diety i — w celu uniknięcia powikłań — stosowania leków uzupeł­niających oraz nieprzyjmowania pewnych leków, które nasilają nie­korzystny wpływ środków hormonalnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.