Rehabilitacja pozawałowa

U chorych z zawałem serca bardzo ważnym elementem leczenia jest tzw. rehabilitacja. Mianem tym określa się całokształt postępo­wania usprawniającego, mającego na celu przywrócenie jak najlepszej sprawności fizycznej i psychicznej, ułatwiającej powrót chorego do normalnej — optymalnie dostosowanej do jego możliwości – aktyw­ności życiowej i zawodowej. Rehabilitacja pozawałowa uczyniła w ostatnich latach duże postępy. Ma ona szczególnie dobre tradycje w naszym kraju, w którym opracowany został specjalny model tzw. kompleksowej rehabilitacji, uwzględniający wszystkie nowoczesne zdobycze w tej dziedzinie. Model ten jest stosowany także w innych krajach. W wielu szpitalach istnieją specjalne zespoły gru­pujące specjalistów zajmujących się różnymi aspektami rehabilitacji, ściśle współpracujące z lekarzami w procesie leczenia chorych po za­wale serca.

Szczególne znaczenie ma rehabilitacja fizyczna, którą rozpoczyna się zwykle już we wczesnym okresie, bezpośrednio po ustą­pieniu ostrych objawów związanych z zawałem serca. Jest ona prowa­dzona bardzo ostrożnie, a program ćwiczeń usprawniających dostoso­wany jest ściśle do stanu i możliwości chorego. Postępowanie takie sprzyja utrzymaniu odpowiedniej kondycji fizycznej oraz zapobiega za­nikom mięśniowym i innym powikłaniom, występującym niekiedy pod­czas długotrwałego unieruchomienia. Ważne znaczenie ma także rehabilitacja psychiczna, mająca na celu zmniejszenie napię­cia psychicznego i lęku, które towarzyszą często zawałowi serca, oraz optymalne przystosowanie chorego do nowej sytuacji związanej z za­istniałą chorobą.

Po okresie leczenia szpitalnego rehabilitacja kontynuowana jest często w specjalnych, przystosowanych do tego celu ośrodkach sanatoryjnych, a niekiedy — w przypadku odpowiednio dobra­nych chorych — także i w późniejszym okresie w warunkach ambulatoryjnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.